Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.05.2017

Dere har et stort ansvar

Til LO-kongressen

-De 315 som denne uken er samlet på LO-kongressen har et svært stort ansvar. Vi oppfordrer delegatene om å gå for et varig oljevern. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen om kongressens debatt knyttet til Lofoten, Vesterålen og Senja.

Fiskerinæringens betydning har vært stor for utviklingen av Norge som nasjon. Norges Fiskarlag er derfor fornøyd med at hensynet til fiskerinæringen er trukket frem som et viktig argument for at det hittil ikke er åpnet for petroleumsvirksomhet i disse sårbare og viktige gyte- og oppvekstområdene for ulike fiskeslag.

Berettiget bekymring

Rundt 70 prosent av all fisk vi i Norge høster av har på ett eller flere tidspunkt i sine liv tilhold eller passerer gjennom de aktuelle områdene.

-Fiskeegg og yngel er konsentrert i de øvre vannmassene. Utslipp og ulykker her vil derfor kunne få katastrofale økologiske konsekvenser. Det gjelder også det området utenfor Lofoten som Arbeiderpartiet nå ønsker å åpne for oljeboring, påpeker Ingebrigtsen.

Han sier at det for fiskerinæringen er essensielt å påpeke at sokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er så smal og liten at det ikke er mulig å få til en god sameksistens med petroleumsnæringen. Det er rett og slett ikke plass.

-Har kunnskap

-En konsekvensutredning etter petroleumsloven er noe helt annet enn en vanlig konsekvensutredning. En slik konsekvensutredning inngår som del av en vedtatt åpningsprosess. En har riktignok ikke alltid åpnet for oljeboring i slike områder, men årsaken til dette er som regel at det ikke har blitt gjort lønnsomme funn. Hensynet til miljø, klima og fiskeri har aldri blitt vektlagt, sier Fiskarlagets leder.

Fiskarlaget viser til at det i en periode på drøyt 10 år er brukt mer enn en milliard kroner på å samle inn kunnskap.

-Konklusjonen er at vi vet mer enn nok til å verne disse områdene mot oljeboring, sier Kjell Ingebrigtsen. I tillegg er det nå vist at eksisterende arbeidsplasser, ikke minst innen fiskeri og reiseliv, har et langt større framtidig potensial enn arbeidsplasser fra olje og gass.

-Gå for varig vern

På LO-kongressen i 2013 var også saken om Lofoten, Vesterålen og Senja på agendaen. Resultatet den gangen ble at LO gikk inn for en konsekvensutredning, med andre ord at LO ønsket oljeboring i disse sårbare områdene.

Kjell Ingebrigtsen ber delegatene på LO-kongressen ta med seg at de viktige fiskeområdene har avgjørende betydning for både vår egen nasjon, men også andre nasjoner som høster av de samme bestandene. Delegatene må i tillegg være bevisst på at en beslutning om konsekvensutredning også kan få negative fremtidige miljøkonsekvenser.

-Vi oppfordrer derfor delegatene om at LO må gå for at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja må gis varig vern mot oljeboring.

Om kongressen

Kongressen er LOs øverste organ, der alle 26 forbund er representert. Delegatene bestemmer hvordan organisasjonen skal utvikles, hva kontingentpengene skal brukes til og hva LO skal satse politisk på. Kongressen velger dessuten hvem som skal lede LO de neste fire årene.