02.11.2023

Deltakerforskriften for 2024

Høringsuttalelse

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har gitt tilbakemelding i høringen om deltakerforskriften for 2024. Ut over de fem etterspurte temaene, har vi også gitt et innspill om lodde.

Det er altså i alt fem ulike tema direktoratet spesielt har etterspurt tilbakemeldinger.

Ett av dem gjelder unge fartøyeiere. Der har vi svart at: Norges Fiskarlag mener at det ikke er behov for å utvide dispensasjon fra kravet om at eier må stå om bord under utøvelsen av fisket i andre fiskerier for unge fartøyeiere under videreutdanning, enn i fisket i åpen gruppe etter torsk, hyse og sei nord for 62°N.

Når det gjelder deltakelse i kystgruppens loddefiske for 2024 viser vi til vårt allerede oversendte forslag om ramme for deltakelse og avvikling av dette fisket, som ble vedtatt i landsstyret 9. oktober 2023.

Vi har også på nytt etterlyst tilbakemelding fra fiskerimyndighetene om Fiskarlagets anmodninger fra januar 2020 om å etablere en adgangsbegrensning i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet.

Les for øvrig hele vår tilbakemelding i det vedlagte brevet: