07.12.2023

CO2-avgift bekymrer

Krevende kostnadsøkning

Budsjettbehandlingen i Stortinget ga ingen forbedret kompensasjon for CO2-avgiften. -Dette medfører økte kostnader og svekket grunnlag for et grønt skifte i næringen, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag.

-Sjømatnæringen var skuffet over at regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2024 ikke styrket kompensasjonsordningen for fiskeflåten i takt med økningen av CO2-avgiften. Rett nok videreføres rammen fra 2023, men når CO2-avgiften økes medfører det en betydelig økt avgiftsbelastning på fiskeflåten. Vi er bekymret for effekten av svekket CO2-kompensasjon, og er skuffet over at flertallet på Stortinget ikke har tatt våre klare innspill til følge, sier lederen i Norges Fiskarlag.

Treffer hardt

Han sier den varslede økningen i CO2-avgiften treffer fiskeflåten hardt.

-Store deler av flåten har ikke noen reelle alternativer til marin gassolje, og marginale fiskerier rammes først. Det er derfor krevende for næringen å håndtere dette, samtidig som en rekke sentrale kvoter går ned kommende år, påpeker han.

Kåre Heggebø peker også på at næringer vi konkurrerer med ikke har tilsvarende avgifter.

-Situasjonen er alvorlig. Svekket lønnsomhet går utover muligheten til å investere for det grønne skiftet, og kan gjøre at sunn sjømat med lavt karbonavtrykk taper mot andre matvarer i hyllene, understreker Heggebø.

Nyansert bilde

-Vi påpekte i våre innspill til årets statsbudsjett at fiskeflåten utsettes for et avgiftstrykk som er langt høyere enn fartøy fra andre land som opererer i våre havområder. De leverer til de samme markedene som oss. Dette svekker vår konkurranseevne, og vil i verste fall medføre at norske fiskeressurser ikke utnyttes ettersom lønnsomheten i flere av fiskeriene blir borte.

Norges Fiskarlag mener det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av hvordan ulike avgifter påvirker fiskeflåtens konkurranseevne og produksjon av klimavennlig mat.


Verdiskapingen fra fiskerne skjer på alle nivå og langs hele kysten. Her tar byfisker Gunnar Dahle på land fin sei fra Trondheimsfjorden under påsyn av interesserte japanere på besøk ved Ila fiskemottak.

MÅ tas grep

Norges Fiskarlag mener det er avgjørende at kompensasjonsordningen for CO2-avgiften i fiskeflåten videreføres, og er svært kritisk til at det kun legges opp til en nominell videreføring av beløpet for inneværende år.

-Vi mener at kompensasjonsordningen minimum må oppjusteres i tråd med økningen av CO2-avgiften, understreker lederen for fiskerne.

Det er anslått at fiskeflåten står foran en ekstrakostnad på 450 millioner kroner i 2024, sammenlignet med situasjonen før omsetningskravet for biodrivstoff trådte i kraft 1. oktober 2023.

-Dette er dramatisk, i en situasjon der også andre kostnader øker kraftig, samtidig som næringen står foran en betydelig kvotenedgang for sentrale bestander som nordøstarktisk torsk, nordøstarktisk hyse og norsk vårgytende sild i 2024, påpeker Kåre Heggebø.

Norges Fiskarlag mener at Stortinget må skjerme fiskeflåten for denne dramatiske kostnadsøkningen, og gjentar derfor vårt innspill om at bevilgningen til kompensasjonsordningen for CO2-avgift økes til minimum 550 millioner kroner for 2024.