Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.10.2021

Bidrar i lærebok

Kystsoneforvaltning

Fiskarlagets faglige syn på planlegging og forvaltning av kystsonen er grundig omtalt i en ny bok som nå er lansert.

Mer enn 20 forfattere har de siste årene jobbet med en ny lærebok. Boka, med tittel «Integrert kystsoneforvaltning – Planfaglige, samfunnsvitenskapelige og juridiske perspektiv», ble sist uke lansert på et seminar på Litteraturhuset i Oslo.

Boka er et resultat av et tverrfaglig forskingsprosjekt, PlanCoast, finansiert av Norges Forskningsråd. I en rekke artikler diskuteres dagsaktuelle saker i den norske kystsona. Sentrale tema er forholdet mellom bruk og vern, strandsoneforvaltning, nasjonal og internasjonal miljørett, urfolksrettigheter og havbaserte næringer, slik som akvakultur og vindkraft.

Fiskerinæringas status og rettigheter i kystsoneplanleggingen er viet et eget kapittel. Her gis et samlet bilde på de faglige problemstillingene og mulighetene fiskerinæringa har i kystsoneplanleggingen. I tillegg omtales forholdet til andre næringer og interesser, sett fra fiskerne sitt perspektiv.

-Vi er svært glade for å ha fått anledning til å bli med på et så faglig tungt prosjekt som dette, sier Jan Henrik Sandberg, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag. Det er flere av oss i Fiskarlaget som har bidratt til fiskerikapittelet, ikke minst Britt Sæle Instebø i Fiskarlaget Vest og Elisabeth Karlsen i Nordland Fylkes Fiskarlag. Også flere gode kollegaer i forvaltningen har kommet med innspill.

-I tillegg til de nevnte bidragsyterne, vil jeg rette en særlig takk til Katrine Broch Hauge ved Universitetet i Oslo (UiO) og Knut Bjørn Stokke ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU). Det er de som har redigert og koordinert dette store arbeidet. Det er nå snart 10 år siden det sist ble skrevet en lærebok innen denne tematikken, så dette er etter vår oppfatning et svært viktig prosjekt, sier Sandberg.

Boka er lagt ut med fri tilgang på digital form, men kan også bestilles i papirformat på Universitetsforlagets hjemmesider. Se digital versjon av boken i denne lenken. (Integrert kystsoneforvaltning (universitetsforlaget.no).