Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.05.2015

Bevar fiskernes lovverk

Høringssvar om Tveteråsutvalget

Norges Fiskarlag advarer sterkt mot å gjennomføre dramatiske endringer i deler av fiskeripolitikken, slik Sjømatindustriutvalget foreslår. Det er essensen i organisasjonens høringssvar om saken.  

-Arbeidet som nå gjøres har etter mitt syn stor betydning for Norges fremtidige stabilitet som eksportnasjon. Tveteråsutvalget ble satt ned for å peke på muligheter for å øke lønnsomheten i fiskeindustrien og de leverte sin rapport i desember i fjor. Rapporten er på høring og til jul forventes den politiske avrundingen av saken. 2015 vil etter min vurdering dermed sette rammer for årtider for en av de største og mest fremtidsrettede næringene, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

-Norges Fiskarlag mener det er viktig med tiltak som øker lønnsomheten i fiskerinæringen, men har hele tiden advart mot å flytte lønnsomhet fra en del av næringen til en annen. Utvalget selv sier at de positive virkningene vil være usikre, påpeker Ingebrigtsen.

I høringssvaret er alle organisasjonsledd involvert og Fiskarlagets landsstyre behandlet saken mandag 4. mai. I vedtaket understrekes det at Sjømatindustriutvalgets rapport gir en god oversikt over fiskerinæringas utfordringer og rammevilkår i årene som kommer.

Fiskarlaget er positiv til at utvalget har utredet norsk fiskerinærings konkurranseevne. Markedstilgang og gode handelsbetingelser er særdeles viktig for en næring som eksporterer rundt 94 % av alt som tas opp av havet.

Norges Fiskarlag konstaterer også at utvalget har bruk mye tid og energi på å fokusere på fiskeflåtens rammebetingelser. Fiskarlaget ser nødvendigheten av at industrien får god tilgang på råstoff, men synes likevel utvalget burde ha brukt mer tid på å fokusere på innovasjon og markedsarbeid fra kaikanten via bedriftene og ut til konsumentene.

Om lovverket

Fiskernes lovverk, fiskesalgslagsloven og deltakerloven, har vært og er fortsatt av svært stor betydning for at Norge er en stor fiskerinasjon. Fiskesalgslagsloven sørger for en godt fungerende førstehåndsorganisering av råstoffet. Deltakerloven gir fiskerne rett til eiermajoritet i fiskeflåten. Dette fører til stabilitet ved at fiskerne har et langsiktig perspektiv som deltakere i næringa. Lovverket styrker også lokalt eierskap og bidrar til at eierskapet til flåten befinner seg langs kysten.

Fiskesalgslagsloven ble endret med virkning fra 1. januar 2015. Norges Fiskarlag ser derfor ingen grunn til at denne skal endres nå.

Deltakerloven:Norges Fiskarlag registrerer at flertallet i utvalget går inn for å endre deltakerloven slik at fiskeindustrien skal kunne eie fiskefartøy. Norges Fiskarlag mener at tilførsel av råstoff til industrien ikke kan løses ved at industrien får adgang til å eie fartøy. Sesongsvingningene vil alltid være til stede i næringa. Disse styres av biologien og livet i havet. Det kan ikke næringa organisere seg bort fra. Også derfor må det ses på andre måter å utjevne råstofftilførselen på enn å endre eierskapet til fiskeflåten.

I 2013 uttalte Landsmøtet i Norges Fiskarlag: «Fiskarlaget er ikke i mot å gjennomgå Deltakerloven med henblikk på fornyelse, men en slik fornyelse må ikke rokke med fiskereid eierskap.»

>Om næringsutøvelsen

Norges Fiskarlag mener at fartøyutforming, redskapsvalg og strukturkvoteordning henger sammen. Det dreier seg om framtidas måte å drive fiske på.

Strukturkvoteordningen har bidratt til bedre lønnsomhet i flåten. Men det er Fiskarlagets klare oppfatning at det må være begrensinger i form av kvotetak også i framtida. En forutsetning for å utvikle strukturordningen må være at fylkesbindingene oppheves.

Om utvikling og innovasjon

Norges Fiskarlag er enig i at god lønnsomhet er avgjørende for at Norge fortsatt kan være en stor fiskerinasjon med en innovativ fiskeflåte.

Sett fra Norges Fiskarlags ståsted er det avgjørende å øke kunnskapen om utbredelse og forekomst av prioriterte arter, og samspillet mellom dem, som grunnlag for mer optimale kvoteråd, forvaltningsstrategier og miljøsertifisering (MSC).

Bruken av forskningsmidler må effektiviseres. Havforskningsinstituttet bør gjøre økt bruk av informasjon fra fiskeflåten for å synliggjøre utviklingen i bestander som høstes kommersielt.

Internasjonal markedsadgang og konkurransevilkår

Utvalget mener at myndighetene må prioritere arbeidet for størst mulig grad av frihandel og færrest mulig tekniske handelshindre. Samtidig erkjenner utvalget at de norske importtollsatsene på landbruksprodukter kan representere problemer i dette arbeidet.

Fiskerinæringas samfunnskontrakt

Fiskarlaget mener det er vanskelig å se for en utvikling hvor økt bearbeiding skal styrke sysselsettingen i kystsamfunn når lønnsnivået er så mye høyere enn hos våre handelspartnere. Økt bearbeiding og produktutvikling er viktig for at næringa skal kunne oppfylle sin del av samfunnskontrakten. Norges Fiskarlag mener det er en svakhet ved rapporten at utvalget ikke har brukt mer spalteplass på denne utfordringa.

For ytterligere informasjon:

  • Styreleder Kjell Ingebrigtsen   922 84 719
  • Generalsekretær Jan Skjærvø 924 48 019

Les Fiskarlagets vedtak i saken/hele høringssvaret her: Høringssvar Sjømatindustriutvalgets rapport.pdf