Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.07.2015

Ber om refordeling

Åpen gruppe

Norges Fiskarlag vurderer det slik at det kan være behov for å gjøre ytterligere justeringer i reguleringsopplegget for åpen gruppe, og tilrår i en henvendelse til Fiskeridirektoratet onsdag at maksimalkvotene for åpen gruppe økes med 3-4 tonn

I vårt brev skriver vi blant annet følgende:

Norges Fiskarlag viser til at det per uke 14 er fisket nesten 10 200 tonn torsk av en justert gruppekvote på 27 359 tonn. Ifølge Norges Råfisklag er det rundt 100 fartøy i gruppa som har fisket opp eller har mindre enn 10% igjen av kvoten, mens det er rundt 1000 fartøy som har 50% eller mer igjen av kvoten.

Det vises til at fisketakten er omtrent den samme som i fjor, der det ved årets slutt gjensto 6 671 tonn torsk etter et fritt fiske fra 27.september.

Før det var maksimalkvotene på omtrent tilsvarende nivå som i gjeldene regulering. De to siste årene har det blitt fisket rundt 10 000 tonn torsk etter uke 13 i åpen gruppe. 

Norges Fiskarlag følger utviklingen i fisket, og vurderer det dithen at det kan være behov for å gjøre ytterligere justeringer i reguleringsopplegget for åpen gruppe, og tilrår derfor at maksimalkvotene for åpen gruppe økes med 3-4 tonn (for alle fartøy/kvotetrinn).