Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.04.2020

Ber om ny vurdering

Klage på Andøya Spaceport

Norges Fiskarlag har sendt klage på Andøy kommunes godkjenning av planene for Andøya Spaceport. I klagen vises det til at Fiskarlaget generelt er positiv til at det skapes nye arbeidsplasser, samtidig som det påpekes at etablering av ny virksomhet i minst mulig grad må gå på bekostning av fiskeriene.

Norges Fiskarlags klage er primært sendt for å ivareta hensynet til fiskerne og viktige fiskefelt på en bedre måte. Klagen er skrevet i samarbeid med Nordland Fylkes Fiskarlag, Fiskarlaget Nord, Fiskebåt og Andøy Fiskarlag.

Om saken:

Andøya Space Center, som i dag har en rakettoppskytningsbase ved Oksebåsen, ønsker å utvide sine aktiviteter gjennom å etablere en ny og større oppskytningsbase ved Børvågen. Den planlagte utbyggingen skal gjennomføres av datterselskapet Andøya Spaceport AS.

I konsekvensutredningen ble det vist til at planområdet for den nye utskytningsbasen omfattet et areal på 32 km². Sikkerhetssonene i sjø vil gå svært langt ut over dette. Et såkalt «Launch Hazard Area» vil gå 8,4 km ut fra utskytingsrampen, og et «Flight Hazard Area» vil gå om lag 30 km videre ut i havet. Her vil det bli forbudt for fiskefartøy å oppholde seg i forbindelse med oppskytinger. I tillegg kommer et stort aktsomhetsområde i Nordishavet, der bæreraketter (annet trinn) vil falle ned. Hvilke restriksjoner som evt. vil komme i dette området er fortsatt ubesvart.

Det ble i konsekvensutredningen opplyst at rakettene som skal skytes ut fra Børvågen vil ha en startvekt på inntil 60 tonn, og være inntil 30 meter lange. Da vil problemet knyttet til sikkerhet og miljø i fiskefeltene bli av en helt annen art enn i dag. Konsekvensutredningen ga imidlertid ingen svar på hvordan utbrukte rakettdeler skulle fjernes fra sjøbunnen i viktige fiskefelt.

Fiskarlaget konkluderte i høringen av saken med at konsekvensene for fiskerinæringen både var feil beregnet og sterkt undervurdert. Etter vår oppfatning var heller ikke kommunestyrets vedtak om godkjenning av planene fullt ut i samsvar med føringer i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. Fiskarlaget foreslår derfor avbøtende tiltak og endringer i planbestemmelsene, som kan bidra til å minske evt. skade på nasjonalt viktige fiskefelt og ulemper og kostnader for berørte fiskere på Andøya og ellers.

Norges Fiskarlag ønsker også at Nærings- og fiskeridepartementet skal legge føringer for god sameksistens med fiskerinæringen, når de senere skal behandle søknaden om statsstøtte/økt egenkapital til prosjektet. Det vil kunne bidra til at Andøya Spaceport får størst mulig nytte for hele samfunnet.

Norges Fiskarlags høringsuttalelse og klage i saken ligger vedlagt under.

Kontaktperson: Jan Henrik Sandberg