Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.03.2021

Ber om havvindmøte

Med NFD og OED

Norges Fiskarlag har bedt om et nytt møte med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og i Nærings- og fiskeridepartementet. Vi mener det er stor mangel på hensyn til havmiljø og fiskerinæring i arbeidet med utbygging av vindkraftverk i norske kyst- og havområder.

Fiskarlaget mener det er et stort behov for å diskutere hvordan hensynet til havmiljø og norsk fiskerinæring kan bil ivaretatt i den omfattende satsingen det legges opp til for å bygge ut vindkraft til havs.

Dagens tradisjonelle forvaltningsplaner er lite egnet til dette formålet. Norges Fiskarlag mener derfor at myndighetene må legge langt bedre til rette for samordning av næringer, aktiviteter og arealbruk i havområdene våre.

I et brev til de to statsrådene fredag viser vi til at Fiskarlagets landsstyre har bedt om en egen dedikert Stortingsmelding om arealbruk og sameksistens til havs. Det er nå 20 år siden sist gang en slik melding ble utarbeidet. Så langt er vi ikke hørt i forhold til dette.

Norges Fiskarlag ber om at et møte med fiskeristatsråden og oljestatsråden blir avholdt før meldingen om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser legges fram for Stortinget, og før retningslinjene for søknader om utbygging av vindkraft i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord sendes på høring.

Bakgrunnen for anmodning om møte

Norges Fiskarlag har i brevet tatt utgangspunkt i- og pekt på arbeidet med Stortingsmelding om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, som etter planen skal legges fram våren 2021.

Vi viser også til arbeidet med å fastsette vilkår for utbygging av vindkraftanlegg i norske havområder, i første omgang Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord, kanskje også Havsul I ved Mørebankene.

Norsk fiskerinæring er basert på fornybar biologisk produksjon, og fiskerne er grunnleggende avhengige av et rent og rikt hav. Det skiller vår næring fra mange andre brukere av hav og kyst. 

Fiskerne opplever nå en stor og økende konkurranse om sjøarealene. Ikke minst er det et sterkt politisk press om å bygge ut vindkraft i norske kyst- og havområder. Ut fra hva vi erfarer, så skjer dette uten at det på forhånd legges gode analyser av miljøkonsekvenser, utslipp, nytteverdi og totale samfunnsøkonomiske effekter til grunn. Både bunnfaste og flytende vindkraftverk søkes ofte plassert på forholdsvis grunt vann. Slike grunner i havet er vanligvis sammenfallende med våre aller beste naturgitte fiskefelt og gyteområder. 

Fiskerinæringas erfaringer med prosessene for utbygging av vindkraftverk til havs har vært lite gode og tillitvekkende. Ikke minst gjelder det Equinors Hywind Tampen-prosjekt og Vestavind Offshore AS / Enbridge sitt Havsul I-prosjekt ved Mørebankene. 

Norges Fiskarlag har gjennom flere høringer gitt uttrykk for at forslaget til regelverk for åpning av nye områder for vindkraft til havs ikke gir et tilstrekkelig godt faglig grunnlag til å ta forsvarlige avgjørelser. For å oppnå god sameksistens i områder som er åpnet for utbygging av vindkraftverk til havs må sjøbunnen kartlegges svært godt. Først da vil det være mulig å ivareta viktige fiske-, gyte- og oppvekstområder innenfor de åpnede områdene på en god måte. Slike kartlegginger må etter vår oppfatning være tilgjengelige allerede i forkant av høringsprosessene. 

  • Les hele brevet til Olje- og energiminister Tina Bru og Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen her: