Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.04.2022

Ber om gjenåpning

Høring om laks

Norges Fiskarlag ber om at området fra svenskegrensa til og med Rogaland gjenåpnes for sjølaksefiske gjennom regionale reguleringer. Dette skriver vi i et svar til Miljødirektoratet knyttet til endringer i forskrifter om fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag.

Bakgrunnen for høringen er «Retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021», som er en veileder fastsatt av Miljødirektoratet.

Retningslinjene skal gjelde for fem år av gangen, og i mellomår, for eksempel 2022, er det bare lagt opp til mindre justeringer.  

Før sesongen 2021 stengte Miljødirektoratet sjøfisket etter laks i samtlige kystregioner sør for Finnmark, og i 20 av 37 fjordregioner.

Hovedbegrunnelse for dette var at sjølaksefisket fangster laks med ulikt genetisk opphav (blanda bestander), og at man risikerte overbeskatning av små og sårbare bestander som nå skulle tas ekstra hensyn til.  

Ikke akseptabelt grep 

-Fiskemulighetene ble derfor stor grad overført fra sjø til elv. Et flertall av de samme elvene som begrunnet stengningen av sjølaksefisket, var samtidig åpne for et direkte fiske på små og sårbare bestander i elv. Vi mener derfor at praktiseringen av føre-var prinsippet i 2021 er i strid med alminnelig forvaltningsskikk, og ikke kan fortsette, sier Kåre Heggebø.  

I forslaget fra Miljødirektoratet åpnes det kun for sjølaksefiske i de to sjøregionene Drammensfjorden og Tanafjorden med tilstøtende sjøområder, til tross for at både Hurdalsplattformen og KLD i sin bestilling til Miljødirektoratet presiserer at en skal jobbe for å beholde et bærekraftig sjølaksefiske.  

Bærekraft og kunnskap

For å kunne sikre et bærekraftig fiske må det samme kunnskapsgrunnlaget og de samme hensyn anvendes for elvefisket, sjøfisket og fritidsfisket i sjø. Norges Fiskarlag foreslår at retningslinjene om byrdefordeling fra 2016 tas frem og brukes i det videre arbeidet med reguleringen, slik at byrdefordelingen blir likere mellom fiske i elv og sjø. 

 -Norges Fiskarlag er opptatt av at fiske etter laks i elv og sjø skal være bærekraftig og kunnskapsbasert. Vi mener det foreligger kunnskap, både gjennom rapporter og erfaringer fra sesongen 2021 som gir grunnlag for nødvendige endringer i fiskebestemmelsene. Området fra svenskegrensa til og med Rogaland, har hatt en god utvikling i både lakseinnsig og gytebestand siden 1983. Det er vanskelig å forstå at det ikke legges opp til regionale reguleringer, og at det åpnes for sjølaksefiske her, sier Kåre Heggebø som er oppgitt over manglede vilje fra myndighetene til å imøtegå sjølaksefiskerne slik at det kan være rom for både sjølaksefiske og elvefiske i noen regioner i tiden fremover. 

  • Les hele vårt høringssvar her: