Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.03.2023

Ber om disp for høvedsmann

Samfiske og sykdom

Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet innføre dispensasjonsadgang fra kravet til at høvedsmann selv må stå ombord under fiske ved sykdom når det samfiskes.

Norges Fiskarlag har i vår henvendelse vist til Forskrift om regulering av fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2023, jf. § 31 Samfiske i fisket etter torsk, hyse og sei for fartøy i lukket gruppe bokstav d, der det stilles krav til at begge fartøyeiere må stå om bord under fisket.

For perioden 2021 og 2022 ble det gjort et midlertidig unntak fra kravet om at begge fartøyeiere må stå om bord under fisket med fartøy som har ulike eiere grunnet koronapandemien. Unntaket er ikke gjeldene i 2023, men samfiskeordningen er ellers en videreføring fra tidligere år.

Siden samfiskeordningen ble etablert i torskesektoren i 2010, har det vært krav om at begge fartøyeiere må stå om bord under fiske. Fiskarlaget erfarer at fiskere som er med i et samfiskelag har andre vilkår enn fiskere som fisker selvstendig når det gjelder adgang til å benytte leieskipper ved sykdom/sykemelding.

Vi har vist til deltakerforskriftens § 12, som ikke stiller krav om at høvedsmann skal være om bord under fisket. Dersom selvstendig fisker (samfisker med seg selv/kvotesamarbeid mellom egne fartøy) blir syk/sykemeldt, har hen adgang til å kunne benytte leieskipper. Dersom den som deltar i et samfiskelag (ikke samfisker med seg selv, altså ulike eierskap) blir sykmeldt, vil hen ikke kunne benytte leieskipper.

Norges Fiskarlag har i vår henvendelse bedt fiskerimyndighetene om å foreta en endring av torskeforskriften § 31 slik at det åpnes for at det kan dispenseres fra forbudet om bruk av leieskipper ved sykdom.

Vi kan ikke se at det finnes gode grunner til å behandle sykdom og retten til å kunne benytte leieskipper i et samfiske og et selvstendig fiske forskjellig, påpeker vi i vårt brev til Fiskeridirektoratet.