Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.09.2020

Ber FHF utrede

Kapasitet og konkurranse

Landsstyret i Norges Fiskarlag ber FHF utrede kapasitetsutvikling og konkurranseforhold i fiskeflåten. Saken er en oppfølging av havdelingsutvalgets arbeid.

Landsstyret foreslår at det tas initiativ overfor FHF for å få en grundig utredning av saken og beskriver de sentrale utredningsbehovene knyttet opp mot å få:

 • En beskrivelse av kapasitetsutvikling i fiskeflåten i begge sektorer. 
 • En analyse av hvorvidt flåteutvikling og praksis på fiskefelt har endret konkurranseforholdene mellom fartøygruppene.
 • En analyse av hvorvidt reguleringer i fiskeriene bidrar endrede konkurranseforhold mellom grupper av fartøy i torskesektoren og sildesektoren.

Det pekes på at man i deler av organisasjonen er opptatt av at konkurranse på fiskefelt og i markedet handler om mer enn orden og oppførsel på fiskefeltet.Samt – på behov for et bedre grunnlag for å diskutere de problemstillinger som Landsstyret har adressert. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) anses som en naturlig forankring for arbeidet.

Landsstyret skisserer følgende forslag til beskrivelse av oppdrag:

a. Utarbeide en omfattende dokumentasjon av kapasitetsutvikling, driftsøkonomi og pris på kvoterettigheter for følgende fartøygrupper i lukket gruppe i kystfiskeriene.

 • Kystfartøy i pelagiske fiskerier
 • Kystfartøy i torskefiskeriene
 • Kystrekeflåten
 • Fartøy med fangstrettigheter i fisket etter kongekrabbe
 • Fisket etter leppefisk
 • Kombinasjonsfartøy

b. Det bør vurderes hvordan flåteutviklingen og utviklingen i rammebetingelser har påvirket konkurransesituasjonen mellom fartøygruppene og i forhold til andre grupper i norske fiskerier.               

Følgende forhold bør vurderes:

 • Adgang til og orden på fangstfelt
 • Vilkår for tilgang til marked
 • Utvikling i eierskap
 • Utvikling i kvotekjøp og kvotepriser
 • Tilgang til teknologi
 • Driftsøkonomi
 • Alder på fartøy

c. Det bør gjøres en analyse av hva som har vært driverne for denne utviklingen.

 • Konsekvensene av bortfall av fiskeriavtalen
 • Politikkutforming beskrevet i stortingsmeldinger og løpende endringer
 • Strukturutvikling
 • Spesielle ordninger i fiskerireguleringene

d. Avgrensinger

 • Utviklingen bør beskrives tilbake til begynnelsen av strukturtiltak for fiskeflåten             
 • Data må splittes på geografi

Prosjektet bør ha en bredt sammensatt styringsgruppe med representanter fra flåte og industri.»