Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.09.2021

Bekymret for beredskap

SAR Queen ved sykehus

Fiskarlaget Nord er bekymret for akuttberedskapen i Nord knyttet til landingsplasser for det nye redningshelikopteret. I et brev til Helse-Nord bes det spesielt om at dette tas inn i arbeidet med nye Hammerfest sykehus.

Det pågår nå arbeid med nytt sykehus i Hammerfest og Fiskarlaget Nord har en klar forventning om at utfordringen med sterk rotorvind fra de nye helikoptrene ikke skal bli et problem når sykehuset tas i bruk.

I brevet viser styret til at det i forbindelse med innfasingen av de nye SAR Queen helikoptrene i den norske redningstjenesten er så sterkt rotorvind at det er vanskelig å ta ned helikoptrene ved mange sykehus:

«De nye helikoptrene er forventet å styrke beredskapen. Samtidig registreres det at flere sykehus i Nord-Norge, som kunne ta imot Sea-King helikopter på nære landingsplasser, foreløpig ikke er dimensjonert for å ta imot SAR Queen helikoptrene. Akuttpasienter må dermed tas ned ved alternativt landingssted, og fraktes på annen måte videre til sykehus.

En best mulig utnyttelse av de nye helikoptrene krever at det også gjøres nødvendig oppgradering av nære landingsplasser ved de respektive sykehus der pasienter skal flys inn og ut. Problemstillingen oppfattes å være aktuell i forbindelse med bygging av Nye Hammerfest sykehus.»

Klar forventning

 Daglig leder i Fiskarlaget Nord Jon-Erik Henriksen sier styret forventer at akuttpasientene i regionen gis et optimalt tilbud med hensyn til behandling.

-Helikopterberedskapen er et avgjørende element i den akuttberedskapen både fiskere og samfunnet for øvrig setter sin lit til. Oppmerksomheten rundt utviklingen denne tjenesten gjenspeiler betydningen den har, påpeker han.

Fiskarlaget Nord ber derfor Helse Nord gi akuttberedskapen ved Hammerfest nye sykehus høyeste prioritet i forbindelse med innfasingen av nye SAR Queen helikoptre. Dette må medføre at det etableres helikopterlandingsplass i umiddelbar nærhet til sykehuset.

Fiskarlaget Nord har i sitt brev bedt om svar fra Helse Nord om hva som er status i saken og hvilke planer og tidsperspektiv som er lagt til grunn for å gi en likebehandling med andre regioner både i nord og sør.

-Det må også gjøres en vurdering opp mot Helse- og Omsorgsdepartementet dersom det ikke kan gis tilfredsstillende svar, skriver Fiskarlaget Nord i sitt brev.

Støtter brevet

Leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen sier han støtter utspillet til Fiskarlaget Nord og sier det er bekymringsfullt at utfordringene knyttet til den sterke rotorvinden og egnede landingssteder på eller ved sykehusene ikke er løst.

-De nye redningshelikoptrene er laget for vår tid og er en etterlengtet forbedret redningsressurs på kysten. Likevel fremstår det som merkverdig at egnede tiltak knyttet til landingsforhold ikke er ivaretatt samtidig med innfasing av de nye SAR Queen-helikoptrene, sier Kjell Ingebrigtsen.