Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.10.2013

Behøver avklaringer

Nilsen om statsbudsjettet

Det er ikke grunnlag for å pålegge fiskeriene støre utgifter knyttet til miljø. Fiskerinæringen leverer alt mat til nasjonen og verden på den mest effektive og miljøvennlige måten, sier leder Reidar Nilsen i en kommentar til fiskeridelen av regjeringen Stoltenbergs budsjettforslag for 2014.

I budsjettforslaget vil regjeringen øke fiskerfradraget, altså en personlig innrettet avgiftslettelse, mens CO2-avgiften for båteiere og rederier skal økes. Dette fremstår som en merkelig sammenstilling av innretning på avgiftspolitikken, påpeker Nilsen.

Norges Fiskarlag reagerer imidlertid positivt på at regjeringen forslår å øke fiskerfradraget med inntil 17 000 kroner til 167 000 kroner. -Likevel burde dette fradraget vært økt ytterligere for å imøtekomme fiskerne i forhold til den skjevheten som fremdeles er sterkt fremtredende i forhold til nettolønnsordningen for den maritime næringen.

-Vi har et behov for en avklaring rundt sammenstillingen mellom et personlig fradrag i den enkeltes skattemessige forhold og bedriftsbeskatning via økt CO2-avgift i regjeringens forslag, sier Nilsen.

Forvirrende tallbruk

Et annet forvirrende element i regjeringens budsjettforslag er grunnlaget for produktavgift og avgiftssatsen for denne som er knyttet til føstehåndsomsetning av fisk i 2014.

-Vi finner det merkelig at regjeringen på fredag omtalte prognosene for føstehåndsomsetning av fisk til 15 milliarder neste år, mens det i dag brukes et tall på 11,2 milliarder. Det blir nesten å omtale som useriøst, sier lederen i Fiskarlaget.

Han forklarer dette med at produktavgiften, som nå økes til 3,6%, brukes til ordninger der det i tider med nedadgående føstehåndsomsetning forventes å bli et økt behov for ytelser som belastes avsetningene fra avgiften. Derfor har prognosetallet for omsetningen i 2014 mye å si for våre medlemmer, og ikke minst når det gjelder signalet dette gir for avgiften, sier Reidar Nilsen.

Forskning er viktig

-En ting er store tall i et stort budsjett, men noe annet er reelle tall i hverdagsbudsjettet til både våre egne medlemmer, alle norske fiskere og for eksempel Havforskningsinstituttet (HI), sier Reidar Nilsen.

-Vi stiller oss positive til løfter om milliarder til forskning og innovasjon, men når tallene kokes ned på et mer forståelig nivå faller de til havoverflaten med et plask når HI for sin del rapporterer om at budsjettet ikke gir grunnlag for mer til ressursforsking.

-Instituttet melder at med unntak av fire millioner ekstra til havbruksforsking, som er en videreføing av 2013-budsjettet, så vil ikke 2014-budsjettet gi penger til å styrke innsatsen på havet. Da skjønner jeg administrerende direktø Tore Nepstad ved Havforskingsinstituttet godt når han skriver at: -Vi treng støre innsats for å auke forståinga av det som skjer i våre store økosystem, til dømes i Norskehavet. Budsjettforslaget gir ikkje opning for det, påpeker Nepstad.

-Dette er betenkelig på en dag der den rødgrønne regjeringen vil markere seg for siste gang, sier Reidar Nilsen.

God nyhet

Reidar Nilsen sier han mandag er mest glad for signalene fra den påtroppende regjeringen som kan tyde på at det legges opp til at Fiskeri- og kystdepartementet blir et eget departement.

-Dette er et sterkt og godt signal og helt nødvendig for å øke verdiskapingen knyttet til havet i fremtiden.

-Jeg har på vegne av Fiskarlaget gjentatte ganger oppfordret Erna Solberg om å bidra til at den nye regjeringen styrker og videreføer både departementet og ikke minst forskning og utvikling knyttet til havet. Fremtiden til Norge ligger i havet, fastslår Reidar Nilsen.

Mer fra forslaget til statsbudsjett:

I departementets oversikt over saker som får penger over 2014-budsjettet så vises det til at sjøtransporten styrkes med 110 millioner kroner og at 468,68 millioner kroner settes av til statlig utbygging av fiskerihaver og farleder, samt 61,98 millioner kroner til fiskerihamneprosjekt.

20 millioner kroner går til styrket beredskap mot akutt forurensing

300 millioner er satt av til investeringen i nytt isgående forskningsfartøy, samt at Redningsselskapet får 20 millioner mer i økt driftsstøtte.

Regjeringen foreslår økte bevilgninger på til sammen 55 millioner kroner til å følge opp tiltakspakken for torskenæringa, der lineegnetilskudd er ett av elementene.