Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.01.2021

Behov for evaluering

Om pingere i Vestfjorden

Fiskeridirektoratet er bedt om å gjøre en snarlig evaluering av om pingerne fungerer i fiskeriene i Vestfjorden. Landsstyret mener kravet om innføring av akustiske varslere må settes på vent til saken er avklart.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 25. januar d.å. fattet følgende vedtak, som er oversendt departementet og Fiskeridirektoratet:

«Norges Fiskarlag viser til den pågående debatten om pingere i Vestfjorden for å redusere bifangst av niser fungerer etter sin hensikt. Da saken var på høring kom Fiskarlaget, etter en organisasjonsmessig behandling av saken, til at vi etter en helhetsvurdering kunne støtte et pingerpåbud i Vestfjorden.

Fiskarlaget svarte i sin høringsuttalelse til innføring av pingere i Vestfjorden av 8. september 2020 bl.a. følgende: 

  • «På bakgrunn av det ovennevnte har Fiskarlaget etter en helhetsvurdering kommet til at vi støtter forslaget om innføring av pingere ved bruk av garn i statistikkområde 00 (Vestfjorden). Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet om en evaluering av innføringen av krav om pingere i fisket etter garn når påbudsperioden opphører 30. april.                          Det er også viktig at det settes søkelys på rapportering av bifangst sjøpattedyr, slik at reguleringer i norske havområder baserer seg på best tilgjengelig kunnskap til enhver tid. Siden dette vil være en helt ny ordning i dette området, er det også viktig at kontrollmyndighetene må utvise fleksibilitet ved utilsiktet overtredelse av påbudet, f.eks. ved ødelagt pinger som har falt av etc.»

Norges Fiskarlag mener at den pågående debatten om pingernes funksjon i Vestfjorden (herunder om de tåler garnfisket), gir god grunn til å undersøke om pingerne fungerer slik de skal, både mht effekter (skremming, ekkoloddpåvirkning mv.) i et slikt avgrenset område med høy fiskeintensitet, og hvordan pingerne påvirkes av den praktiske håndteringen i redskapen. 

Vi mener at Fiskeridirektoratet må undersøke de nevnte forhold, og at dette er viktig for at fiskerne skal kunne ha tillitt til at de påbud som er iverksatt skal virke etter sin hensikt. Fiskarlaget finner også grunn til å påpeke at vi har vilkår i MSC sammenheng om å implementere tiltak som hindrer fangst av sjøpattedyr, og dersom ikke pingerne fungerer er vi like langt. Det er også en økonomisk kostnad knyttet til pingerpåbudet som er viktig å ta i betraktning her.  

På denne bakgrunn ber vi om at Fiskeridirektoratet foretar en snarlig evaluering av om pingerne fungerer i fiskeriene i Vestfjorden. Særlig ber vi om at HI gjør nærmere undersøkelser av reell bifangst av nise i sesongfiskeriet etter skrei i vintersesongen og før og etter pingerpåbud.

Grunnlaget for et målrettet påbud i Vestfjorden var gjort på et datagrunnlag med tilsynelatende høy usikkerhetsmargin, og det er fullt mulig at det fins bedre rettede applikasjoner for pingere i norske fiskerier. Dette, og andre relevante aspekter bør evalueres nøye. Dette bør skje så raskt som mulig, og i mellomtiden må ordningen som nå er iverksatt må settes på vent til spørsmålene Fiskarlaget reiser ovenfor er avklart.Vi ber om at Fiskeridirektoratet gir Fiskarlaget en snarlig tilbakemelding i denne saken.»