28.06.2023

Avgjørelse klar

Tariffen i voldgiftsretten

Tarifforhandlingene er avsluttet med en avgjørelse i voldgiftsretten, som har medført noen justeringer av tariffene. Endringene får virkning fra 1. januar 2024.

Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen møtes hvert andre år til forhandlinger om fiskerioverenskomsten.

I 2022 kom man i mål med de fleste forhandlingspunktene under de ordinære forhandlingene. Det aller meste var derfor på plass før 1. januar 2023, men noen uløste krav medførte behov for både mekling og voldgiftsnemnd.

Etter meklingsrunden hos Riksmekleren i januar 2023, gjenstod et krav fra Båteierseksjonen:

«Generelt krav i alle tabeller i alle oppgjørsavtaler som i dag er inndelt etter fartøylengde i fot og lasteromsvolum i m3: Kolonne for lengde i fot tas bort, slik at kun inndeling etter lasteromsvolum benyttes. I de tabeller der lasteromsvolum ikke er tilpasset i størrelse til dagens fartøyer, forlenges disse.»

Begrunnelse:

«Det er kommet til et punkt hvor fartøylengde og størrelse/volum ikke lengre samsvarer. Dersom vi skal ha en seriøs, moderne overenskomst må lengde tas bort som kriterium for å beregne størrelse.»

Voldgift i april

Seksjonene møtte for voldgiftsnemnden hos Riksmekleren 25. – 26. april 2023.

Under forberedelsene til voldgiftsnemndsbehandlingen, ble kravet korrigert til å gjelde 5 tabeller i oppgjørsavtalene.

Det gjelder §1 – §3 – §5 – §13 og §15

Dette var kravene:

§ 1.      Garnfiske etter bunnfisk samt teinefiske etter krabbe:

  1. Justering av dagens tabell og
  2. Endring av vektingen av fot og kubikk til:

Når en båts mannskapsandel etter lasteromsvolum i kubikkmeter ikke er samsvarende med mannskapsandel etter båtlengde i fot, skal kolonne for lasteromsvolum vektes x 2 og kolonne for lengde vektes x 1.

§ 3.      Linefiske med haling egnet i land:

  1. Justering av dagens tabell og
  • Endring av vektingen av fot og kubikk til:

Når en båts mannskapsandel etter lasteromsvolum i kubikkmeter ikke er samsvarende med mannskapsandel etter båtlengde i fot, skal kolonne for lasteromsvolum vektes x 2 og kolonne for lengde vektes x 1.

§ 5.      Mekanisert linedrift på kystkvoter:

  1. Justering av dagens tabell og
  • Endring av vektingen av fot og kubikk til:

Når en båts mannskapsandel etter lasteromsvolum i kubikkmeter ikke er samsvarende med mannskapsandel etter båtlengde i fot, skal kolonne for lasteromsvolum vektes x 2 og kolonne for lengde vektes x 1.

§ 13.    Snurpenotfiske etter sild, brisling, lodde, makrell, sei, torsk, og størje, samt fiske med landnot:

  1. Justering av dagens tabell og
  • Endring av vektingen av fot og kubikk til:

Når en båts mannskapsandel etter lasteromsvolum i kubikkmeter ikke er samsvarende med mannskapsandel etter båtlengde i fot, skal kolonne for lasteromsvolum vektes x 3 og kolonne for lengde vektes x 1.

§ 15.    Snurrevadfiske

  1. Justering av dagens tabell og
  • Endring av vektingen av fot og kubikk til:

Når en båts mannskapsandel etter lasteromsvolum i kubikkmeter ikke er samsvarende med mannskapsandel etter båtlengde i fot, skal kolonne for lasteromsvolum vektes x 3 og kolonne for lengde vektes x 1.

Voldgiftsnemndens avgjørelse

Voldgiftsnemnden avsa sin avgjørelse 23. juni 2023. Båteierseksjonens har fått delvis medhold i sine krav i voldgiftnemnden. Avgjørelse som ble avsagt under dissens (4 -1).

Voldgiftsnemndens fremhever i sin vurdering at det skal være en balanse mellom mannskapets arbeidsinnsats og båteiernes kapitalinnsats. Med dette som utgangspunkt har nemnden foretatt en konkret rimelighetsvurdering av ulike forhold og endringer i næringen som har påvirket denne balansen de senere år. Voldgiftsnemndens konklusjon av denne avveiing, er at det er grunnlag for korrigeringer av de aktuelle oppgjørstabellene.

Båteiernes krav om økt vektingen av kubikk versus lengde ble imøtekommet i avgjørelsen, men med et noe lavere innslagspunkt enn Båteierseksjonen ønsket. Tabellene ble noe endret.

Se detaljer i din medlems-app

Vi legger ikke ut detaljene i de oppdaterte tabellene på nettsiden.

Imidlertid vil man som medlem kunne se detaljene i Norges Fiskarlags medlems-app, og om kort tid også se den oppdaterte fiskerioverenskomsten i medlems-appen under «Mine avtaler»