13.09.2023

Årsmøte i Sør

Holdes i Bergen

Både regjeringen og Stortinget er representert når Sør-Norges Fiskarlag i oktober inviterer til sitt første ordinære årsmøte. Møtet holdes i Bergen.

– 17.–18. oktober ønsker Sør-Norges Fiskarlag velkommen til vårt aller første årsmøte etter sammenslåingen av medlemslagene i Sør-Norge. Jeg gleder meg til dette første store møtepunktet, sier daglig leder Janita Arhaug i laget.

Hun opplyser at invitasjoner nå sendes ut til gjester, æresgjester og andre spesielt invitert.

– Vi vil også invitere elever fra skoler med fiske og fangst, og dette synes jeg er flott å få til, påpeker Arhaug.

STED: Scandic Flesland Airport.

TID: Møtestart er tirsdag 17. oktober kl. 11.00, med planlagt avslutning onsdag 18. oktober senest klokken 15.00.

FEST: Tirsdag kveld inviterer Sør-Norges Fiskarlag til festmiddag for årsmøtedeltakerne med følge.

Årsmøteprogram

Foruten ordinære årsmøtesaker så står følgende saker på dagsorden:

Regjeringens fiskeripolitikk

1.          Innleder: Fiskeri og havminister (AP) Bjørnar Skjæran, Nærings- og fiskeridepartementet 

2.         Innleder: Olve Grotle, Stortingsrepresentant (H), Sogn og Fjordane

3.         Panelsamtale mellom politikerne og representanter for Sør-Norges Fiskarlag. Samtalen ledes av informasjonsleder i Norges Fiskarlag, Jan-Erik Indrestrand

Kampen om sjøarealet – ivaretaking av fiskeriinteressene

1.          Hva gjør forvaltningen? v/Bård Aarbakke, Fiskeridirektoratet

2.         Hva gjør Fiskarlaget? v/Jan Henrik Sandberg og Maria Pettersvik Arvnes, Norges Fiskarlag

3.         Hva gjør forskningen? Presentasjon av hovedfunn fra FHF sitt prosjekt om sameksistens mellom
fiskeri og havvind v/Anne Christine Utne Palm, Havforskningsinstituttet

4.         Hva gjør konkurrerende havnæringer? v/ Turid Øygard, Offshore Norge

En fremtidsrettet organisering av Norges Fiskarlag 

1.          Innleder: Styreleder Kåre Heggebø, Norges Fiskarlag

2.         Innleder: Styreleder Terje Eriksen, Sør-Norges Fiskarlag

Viktig arena

– Vi er selvsagt veldig spente i forkant av årsmøtet. Fiskeripolitikk og kampen om sjøarealet er viktige saker vi har på agendaen. I det nye sammenslåtte laget har vi nå en større bredde enn før både innenfor type fiskeri og hvilke arealkonflikter som er aktuelle. Vi har fått med oss innledere som vi håper vil belyse utfordringene som fiskerne står overfor fra ulike synsvinkler. Deretter åpnes det for dialog og spørsmål til innlederne før Årsmøtet fatter vedtak som vil være retningsgivende for lagets videre arbeid fremover, understreker Janita Arhaug.

Janita Arhaug er daglig leder i Sør-Norges Fiskarlag.

17.–18. oktober holdes det nyetablerte medlemslagets første ordinære årsmøte.

Foto: Anne Marthe Vestre Berge

Viktige møtepunkt i høst

Hun påpeker at det også er knyttet en viss spenning til organisasjonssaken som skal behandles.

– Her skal vi se nærmere på hvordan Sør-Norges Fiskarlag innretter oss etter den nye tredelingen sammen med Nord Fiskarlag og Fiskebåt under paraplyen til Norges Fiskarlag. Det er store endringer som er gjennomført både hos Fiskarlaget sentralt og ute i medlemslagene. Det vil ta noe tid før organisasjonen setter seg, og spesielt er det viktig at vi evner å bidra til å støtte lokallagene i deres arbeid, påpeker den daglige lederen i Sør-Norges Fiskarlag.

Hun forteller at administrasjonen og tillitsvalgte nå jobber iherdig med utkast til vedtakene som skal fremlegges i årsmøtet. Dette skjer parallelt med at det er veldig mange andre saker som skal behandles fortløpende i det daglige arbeidet.

– Kun tre uker etter årsmøtet vårt holder Norges Fiskarlag sitt Landsmøte, så dette er en gyllen anledning for oss til å sanke ferske synspunkt fra våre medlemmer som vi tar med videre til Landsmøtet. Vi gleder oss veldig til årsmøtet, og ser frem til gode møtedager sammen med både våre medlemmer og gjestene som kommer, avslutter Janita Arhaug.