Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.05.2020

Arealutvalg nedsatt

Landsstyrevedtak

Landsstyret i Norges Fiskarlag har satt ned et internt utvalg som skal gjennomgå problestillinger knyttet til arealtilgang og fiskemuligheter nært kysten i torskefiskeriene. Utvalget skal levere innstilling innen 20. august i år.

Det er med bakgrunn i episoder hvor det har blitt rapportert om samarbeidsutfordringer mellom ulike fartøystørrelser og redskapstyper at Landsstyret nå har behandlet denne saken og kommet til at utvalget settes ned. 

Utvalget er gitt følgende mandat:

 1. Gjennomgangen skal omfatte områdereguleringer knyttet til fiske med konvensjonelle redskaper (ikke fiske med trål).
 2. Gjennomgangen skal ikke omfatte redskaps- og områdereguleringer knyttet til Lofotfisket (Lofotreguleringene).
 3. Gjøre rede for gjeldende regelverk som angir permanente områdereguleringer mellom ulike fartøy- og redskapsgrupper og båtstørrelser i torskefiskeriene (bunnfisk) nord for 62?N. Særlig relevante bestemmelser i utøvelsesforskriften vil bl.a. være § 32. Grensedragning for havgående linefartøy, kapittel Va (§§ 33f-33h) Begrensninger i fiske innenfor fjordlinjer, § 54 Etablering av fleksible områder, § 55 Tids- og områdebegrensning for etablering av fleksible områder og § 30 Rapportering ved fiske med faststående redskap og fløytline. Også bestemmelser havressursloven, i kapittel 5 Orden på haustingsfelt, erstatning, lokale reguleringar og utval (§§ 24-33) vil være relevante for arbeidet.
 4. Gi en generell beskrivelse av fartøy- og redskapsbruk som forårsaker kystnære konflikter, herunder nyere utviklingstrekk i fiskeflåtens utforming og eventuelle endringer i redskapsbruk, samt angi hvilke områder på kysten dette er særlig utfordrende.
 5. Dersom hensiktsmessig bør det også gis områdemessige oversikter over fiskeslag, kvanta og landingsmønster relatert til fartøy- og redskapsgrupper.
  Dersom formålstjenlig bør utvalget også gjennomgå tidligere utredninger som er foretatt i organisasjonen og hos myndighetene knyttet til spørsmål om havdeling og områdereguleringer relatert til fartøy- og redskapsgrupper.

På bakgrunn av gjennomgangen skal utvalget vurdere følgende:

– behov for endringer i regelverket som gir den mindre kystflåten økt skjerming/beskyttelse i torskefiskeriene

– bedre tiltak for å unngå arealkonflikter mellom ulike faststående redskaper og mellom faststående redskaper og snurrevad, uavhengig av fartøystørrelse

– om tiltakene skal avgrenses til nærmere angitte geografiske områder og tidsperioder.

– spørsmål om (økt) tilstedeværelse av Fiskeridirektoratets sjøtjeneste og Kystvakten (seilende oppsyn) i angitte situasjoner/områder/fiskerier må også inngå i vurderingene

Ut fra ovenstående gjennomgang bes utvalget fremme eventuelle konkrete forslag som ivaretar slike hensyn i regelverket.

Sammensetning

 • Samarbeidsrådet Nord: 3 personer
 • Samarbeidsrådet Sør: 2 personer
 • Fiskebåt: 2 personer

  Kystvakten og Fiskeridirektoratet/Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste vil bli invitert til å delta som observatører i utvalget.

Landsstyret ber utvalget legge fram sin innstilling senest 20. august 2020 med henblikk på at eventuelt nytt regelverk skal iverksettes fra og med 2021.

Det legges til grunn at innstillingen undergis ordinær organisasjonsmessig behandling før sluttbehandling i Landsstyret.