Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.09.2020

Andøya Spaceport må ta hensyn

Fiskeriene ved Andøya

Fiskarlaget påpeker i dette åpne brevet til Andøya Spaceport at vi ønsker en åpen dialog knyttet til planlagte aktiviteter og viser til at vi har bedt om forpliktende tiltak om å rydde rakettdeler som lander i fiskeområder, samt at aktiviteten må koordineres med fiskeri.

Åpent brev til Andøya Spaceport

Planene til Andøya Spaceport har skapt stort engasjement og mye arbeid for ulike deler av Fiskarlaget. Både lokallaget, regionlaget, Fiskebåt og hovedkontoret i Trondheim har lagt ned mye tid og ressurser i vårt arbeid knyttet til å synliggjøre fiskernes virke opp mot den økte og utvidede aktiviteten på Andøya.

Vi gikk svært grundig inn i reguleringsplanen og konsekvensutredningen og leverte en omfattende høringsuttalelse. Andøy kommune tok imidlertid i liten grad hensyn til våre og fiskerinæringas synspunkter da de godkjente reguleringsplanen. Vi så oss derfor nødt til å klage saken inn for Fylkesmannen.

Erfaring viser at det skal svært mye til før Fylkesmannen overprøver kommunens vedtak i saker som dette. Vi fikk denne uka et slikt svar fra Fylkesmannen på klagen. Essensen er at det erkjennes at det foreligger saksbehandlingsfeil i prosessen, men at dette er av en slik betydning at det ikke ville endret utfallet. Fylkesmannen har heller ikke mulighet til å endre kommunens skjønn. Her har altså både administrasjonen og kommunestyret valgt å lytte langt mer til Odd Roger Enoksen i Andøya Space Center / Andøya Spaceport enn til fiskerne. Det er nok slik politikk fungerer.

Når det er sagt, så må Fiskarlaget samtidig presisere at vi ikke gått imot etablering av basen. Det vi har bedt om er forpliktende tiltak om å rydde rakettdeler som lander i fiskeområder, samt at aktiviteten må koordineres med fiskeri.

Både Andøya Spaceport /Andøya Space Center og kommunens saksbehandler skriver i merknader til vår klage: «Det er etablert at ingen oppskytinger vil ha planlagt nedfall innenfor 12 nautiske mil fra landområder.»

Hvis de med dette mener at bærerakettenes første trinn vil kunne falle ned i sjøen fra og med 12 nautiske mil (dvs. 22 km) fra basen i Børvågen, så vil de allikevel havne midt i noen av våre aller viktigste fiskefelt. Siden disse bærerakettene kan bli opptil 20 – 25 meter lange vil de også kunne bli et sikkerhets- og miljøproblem både for norsk fiskerinæring og annen aktivitet i disse havområdene. I tillegg er det fortsatt i det blå om det vil bli innført sikkerhetssoner i forhold til nedfall av bærerakett-trinn nummer to, som etter planen vil falle ned mellom Svalbard og Grønland.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har satt vilkår til dialog og sameksistens med blant annet Fiskarlaget. Dette som en forutsetning for at Andøya Space Center / Andøya Spaceport skal få utbetalt statsstøtte.

NFD sier: «Selskapet må også legge frem en plan som sikrer at andre næringers interesser, som for eksempel fiskerinæringen, ivaretas på en forsvarlig måte. I arbeidet med planen skal relevante næringsaktører konsulteres, blant annet Norges Fiskarlag.»

Vi har ennå ikke fått noen slik henvendelse, eller vært i dialog med Andøya Spaceport / Andøya Space Center om saken. Ellers er det verd å merke seg at dette kun er første bevilgning. I konsekvensutredningen ble det vist til behov for opptil 1,2 milliarder kroner i økt egenkapital og statsstøtte.

Norges Fiskarlag mener det derfor er både merkelig og provoserende at spaceportsjef Odd Roger Enoksen denne uka peker på oss og forvrenger realiteten i forhold til samarbeid og tidligere dialog, når han sier: «På et koordineringsmøte sist i juni uttalte Fiskarlagets advokat at Norges Fiskarlag skulle ta initiativ til videre oppfølging av saken etter sommerferien. Så har ikke skjedd, og jeg skjønner nå at jeg umiddelbart må ta kontakt med laget, for å få prosessen videre. Vi vil gjennomføre disse møtene så raskt som mulig.»

Det Odd Roger Enoksen sier her er mildt sagt unøyaktig. Planene for Andøya Spaceport var ikke på sakslista da det nevnte koordineringsmøtet ble arrangert den 25. juni. Vi viste allikevel her til at Fiskarlaget hadde klaget på kommunens vedtak i saken, at de økonomiske konsekvensene for fiskerne sannsynligvis ble større enn det som var skissert i konsekvensutredningen og at vi synes Fiskarlaget ikke hadde oppnådd god nok dialog med kommunen.

Vi pekte i møtet også på at den økte aktiviteten til Andøya Test Center, Andøya Space Center og til dels Forsvaret i sum nå begynner å bli problematisk for fiskerne. I tillegg kommer forbudsområder mot fiske i marin verneplan. Av den grunn ønsket Fiskarlaget å invitere inn til et samarbeidsmøte hvor man tar opp disse problemstillingene.

Den planen Andøya Space Center / Andøya Spaceport nå må legge fram for Nærings- og fiskeridepartementet var ikke tema. Kravene til en slik plan ble jo også formelt sett stadfestet først 30. juli i år, en måned etter at det aktuelle koordineringsmøtet ble avholdt.

Som næring opplever vi at det er krevende å forholde seg til Andøya Space Center / Andøya Spaceport. Vår holdning er likevel at Fiskarlaget, regionlaget og lokallagene vil være konstruktive i vårt samarbeid videre, men da må dette oppleves som et reelt samarbeid begge veier!

Kontaktpersoner:

  • Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg – jan.henrik@fiskarlaget.no eller 97 68 24 69
  • Leder Kjell Ingebrigtsen – kjell@fiskarlaget.no eller 92 28 47 19