Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.03.2021

Akutt situasjon

Pigghå i styret

Landsstyret i Norges Fiskarlag betegner situasjonen knyttet til pigghå som en akutt situasjon for fiskerne langs kysten. Det bes nå om et snarlig møte om pigghå med tema knyttet til forvaltning og forskning.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har i møte 17. mars gjort følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til tidligere henvendelser om regulering av fisket etter pigghå og det akutte behovet for å fremskaffe mere data og styrke forskningen på pigghå, samt justere gjeldende innblandingsregler, slik at fiske etter andre fiskeslag kan gjennomføres uten å bryte gjeldende bifangstregler.

Den siste henvendelsen fra oss om dette ble sendt etter at Landsstyret i Norges Fiskarlag fattet vedtak i saken 26. november 2020. Vedtaket ble oversendt fiskerimyndighetene 27. november 2020, og det lyder som følger:

«Norges Fiskarlag vil på nytt uttrykke stor frustrasjon over at myndighetene ikke viser vilje til å lytte til fiskerne om at det er et akutt behov både for å framskaffe mere data og styrke forskningen på pigghå, samt justere gjeldende innblandingsregler, slik at fiske etter andre fiskeslag kan gjennomføres uten å bryte gjeldende bifangstregler. Medieoppslag den siste tiden om problemene knyttet til pigghåfangster både sør og nord for Stad, bekrefter den uholdbare situasjonen for fiskerne. Situasjonen er tilsvarende for fiskere fra EU-nasjoner og UK som driver fiske i Nordsjøen.

Fiskarlaget viser til organisasjonens gjentatte henvendelser om pigghå, senest i brev av 11. oktober 2019 (vedlagt). Her framkommer flere konstruktive forslag som myndighetene dessverre så langt ikke har ønsket å ta videre, herunder bl.a. å få etablert et kartleggingsfiske/ overvåkningsfiske. Fiskarlaget har merket seg uttalelser fra Havforskningsinstituttet om at det er et stort problem at datatilfanget i gjenoppbyggingen av pigghåbestanden er svært begrenset, og det gir stor usikkerhet i beregningen av hvor fort bestanden gjenoppbygges. Nettopp dette skulle tilsi at et utvidet samarbeid om datainnhenting organisert gjennom fiskeflåten snarest burde komme på plass.

Fiskarlaget konstaterer at ICES tilrår at det ikke bør tillates et direkte fiske etter pigghå i 2021 eller i 2022. Vurderingene fra ICES er beheftet med betydelig usikkerhet, og vi er kjent med at det jobbes med å utvikle en index for pigghå i norske farvann, basert på flere datakilder. Flere av dataseriene indikerer en oppgang de siste årene. Under henvisning til foranstående ber Norges Fiskarlag om et snarlig møte med fiskerimyndighetene og Havforskningsinstituttet for å drøfte videre hvordan flåten kan bidra til å framskaffe ytterligere kunnskap og data om pigghå. I tillegg er det nødvendig å løse de akutte problemene flåten har med innblanding av pigghå i andre fiskerier.»

Fiskarlaget har enda ikke fått tilbakemelding på ovennevnte henvendelse, og vi ber igjen om et snarlig møte med fiskerimyndighetene og Havforskningsinstituttet for å løse de akutte problemene flåten har med innblanding med pigghå i andre fiskeri. Situasjonen er nå akutt, og ødelegger i stor grad for vinterfisket i noen områder langs norskekysten.»