Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.02.2021

45 unge møttes digitalt

Norge og Russland

Covid-19 hindret ikke gjennomføring av et helmaks digitalt møte mellom 45 kommende fiskere og sjøfolk fra Russland og Norge. Denne uka møttes ungdommer under utdanning til digital workshop for å løse miljøproblemer.

I regi av Norges Fiskarlag og SALT Lofoten ble det denne uka gjennomført et andre møte mellom drøyt 20 elever fra Vest-Lofoten videregående skole og like mange studenter fra Murmansk Statlige Tekniske Universitet (MSTU).

Tanken om å la ungdom under utdanning møtes på tvers av landegrensene, springer ut av at Norges Fiskarlag siden 2006 har hatt et tett samarbeid med russiske fiskeriorganisasjoner i Murmansk. 

– Å forebygge marin forsøpling har blitt stadig viktigere for fiskerinæringen i Norge så vel som i Russland. I dette prosjektet har vi valgt å kombinere kunnskap og erfaringer fra fiskeriorganisasjonene med fagkunnskap fra SALT og introdusere dette for ungdommen, som tross alt utgjør framtida på havet. Det sier Fiskarlagets prosjektleder for samarbeidet Marit Hiim Haugseth.

Tidsbilde: Slik har vi blitt vant med å møte hverandre under corona, og det fungerte også godt under den digitale workshopen mellom norske og russiske ungdommer.

To møter på en uke

Når pandemien satte foten ned for å kunne besøke hverandre over landegrensene ble det bestem at man likevel skulle holde arrangementet. Siste uka i januar og første uka i februar ble det holdt to halvdagsseminar, og tilbakemeldingene fra deltagerne er entydige.

– Vi har generelt sett fått gode tilbakemeldinger både fra elevene i Norge og fra studentene i Russland, samt fra de ansvarlige ved utdanningsinstitusjonene. En elev fra Vest-Lofoten sa sågar at han aldri har lært så mye noen gang og at dette var en artig måte å lære på. Det er kanskje den beste tilbakemeldingen vi kunne fått, sier en fornøyd prosjektleder.

Fungerte svært godt

«Digital workshop 2021: Rent hav – Blått ansvar» – det var overskriften ungdommene hadde for de to møtene. Opplegget var lagt opp som et kunnskapsutvekslingsprosjekt om marin forsøpling med norske og russiske elever/studenter innen blå næringer. Norges Fiskarlag og Fiskeriindustriunionen i Nord fortalte om hvordan næringen i Norge og Russland jobber med marin forsøpling.

SALT Lofoten introduserte ungdommene for hva marin forsøpling er, og hvilke konsekvenser det kan ha. I sine presentasjoner ble ungdommene invitert til å komme med forslag til løsninger på utfordringer med avfallshåndtering både om bord og på land. 

Marit Hiim Haugseth forteller at en digital workshop er et krevende konsept. 

– Aldersgruppen og språkbarrierer er en ting, men de skal også lære noe og ha egne presentasjoner. Vi tolket alt fra norsk/russisk med konsekutiv tolking, altså med tolkning for hver småbolk med prating. Det fungerte det bra, synes hun.

Lærer Gry-Anette Strømnes på Vest-Lofoten oppsummerte fra sin side med å si at elevene har fått lag på lag med erfaringer. 

– Først har vi det digitale, så er det selvsagt det faglige. Og i tillegg er det alt det sosiale med at de har møtt ungdommer fra et annet land, som snakker et annet språk. Allikevel så knyttet de kontakt med hverandre via kamera i pausene.

Marit Hiim Haugseth sier det har vært fascinerende å oppleve hvordan ungdommene, som er i alderen 16–23 år, brøt språkbarrierer og tok kontakt med hverandre.

– Det var omfattende aktivitet på sosiale medier mellom ungdommene. Og det synes jeg selvsagt er veldig artig. Det sier noe om at vi «gamlinger» ofte kan bruke unødvendig energi før denne typen arrangement, på ting som ikke er et problem for dagens unge – som for eksempel dette med språkbarrieren mellom norsk og russisk. 

Populær avslutning: Både på norsk og russisk side ble arrangementet avsluttet med et populært kulinarisk innslag.

Litt om opplegget

Tidspunkt:

  • Del 1: 27. Januar 2021
  • Del 2: 3. Februar 2021

Deltakere: Studenter/elever fra Murmansk Statlige Tekniske Universitet (MSTU) og Vest-Lofoten vgs

Bidragsytere: SALT Lofoten, Norges Fiskarlag, Fiskeriindustriunionen i Nord

Tema – Generell kunnskap om marin forsøpling, hvordan søpla havner i havet og hvordan det påvirker miljøet.

– Hvordan forebygge forsøpling fra fiskeri?
– Avfallshåndteringsløsninger om bord og i havna.

Programmet:

1. To digitale sesjoner (3-4 timer hver) hvor både norske og russiske elever/studenter introduseres for det teoretiske rammeverket og gis praktiske eksempler på marin forsøpling. Det vil bli satt av god tid til at elevene skal bli kjent med hverandre.

2. Det ble gitt praktisk arbeid/gruppearbeid med oppgave i forkant av del 2 av workshopen.

I grupper skal de planlegge og gjennomføre intervjuer med lokale fiskere. Intervjuene kan gjennomføres over telefon hvis det er vanskelig å få til et fysisk møte. Målet er å avdekke hva fiskerne tenker er de største utfordringene når det kommer til marin forsøpling, og avfallshåndteringsløsninger i havna og om bord.

Basert på informasjonen de får gjennom intervjuet, skal de lage forslag til løsninger på de observerte utfordringene. I tillegg skal studentene, dersom mulig, dokumentere med bilder hva de ser langs kaia, som viser både eksempler på god og mindre god avfallshåndtering. Intervjuspørsmål er lagd og gitt til elevene fra lærer.

Oppgaven skal resultere i en presentasjon, som legges frem under del 2 av workshopen. 4 grupper fra hvert land (8 totalt) skal presentere funnene sine. En egen presentasjon med tips til hvordan denne skal lages, er sendt til lærer. 

Sosial og kulturell forankring

En gruppe på Teams opprettes for alle elevene og lærerne, hvor prosjektlederne i Fiskarlaget og SALT også er inkludert. Her kan elevene dele bilder og videoer fra prosjektarbeidet eller sosiale aktiviteter som foregår gjennom prosjektperioden.

Alle studenter og lærere serveres pizza på slutten av workshop del 2. 

«Rent hav-Blått ansvar- prosjektet» er finansiert av Klima og Miljødepartementet