Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.01.2015

Vintertilsyn i Nordland

Info fra Mattilsynet

Mattilsynet vil øke antallet tilsyn under vinterfisket, både på fartøy og i land. Biprodukt har økt fokus i 2015.

Brevet fra Mattilsynet gjengis i sin helhet under. Brevet er stilet til næringen fra regionkontoret i Nordland:

«Mattilsynet har de siste årene økt tilsynsfrekvensen under vinterfisket på hvitfisk, med et betydelig antall tilsyn både på fartøy og mottaksanlegg.

På båtene har hovedfokus vært kvalitet, bløgging, utblødning, oppbevaring av fisken og andre forhold om bord, som hygiene og renhold.

I fiskemottakene har vi satt fokus på hygiene og renhold, vann- og isforsyning, bygningstekniske forhold og vedlikeholdsplaner samt internkontroll. Et fungerende internkontrollsystem er fundamentet for virksomhetens driftsgodkjenning.

 Mattilsynet har blitt godt mottatt og har hatt en konstruktiv dialog med næringen. Evalueringsrapport fra vinterfisketilsynet i Nordland 2014 viste en gledelig trend ved at antall påpekte feil var redusert i forhold til tidligere år.

Mattilsynet vil også i 2015 ha en høy tilsynsfrekvens under vinterfisket. Dette innebærer at inspektørene vil bli flyttet dit behovet for tilsyn er størst.

Tilsynet på fiskebåtene vil skje ved levering og være rettet mot hygiene (renhold og orden) og kvalitet (bløgging, sløying, skader / kvalitetsfeil, utstyr, kjøling).

Tilsynet på kvitfiskvirksomhetene vil ha fokus på hygiene (vannkvalitet, renhold og orden) og fiskekvalitet (mottakskontroll, råstoff i forhold til videre anvendelse, kapasitet før kvalitetsforringelse oppstår).

Det utarbeides kravpunktmaler både for båter og mottak. Disse vil bidra til at tilsynet blir utført på en enhetlig måte. Malene vil bli gjort tilgjengelig for næringen når de er ferdige.

I forhold til kravene i fiskekvalitetsforskriftens §§ 5 – 8 vil Mattilsynet ha tett dialog med Norges Råfisklag; jf endringer i nevnte forskrift.

Nytt av året er at Mattilsynet i 2015 vil gjennomføre et nasjonalt tilsynsprosjekt på animalske biprodukter (næringsmiddelavfall) fra villfisk (både kvitfisk og pelagisk). Dette tilsynet vil kun rette seg mot landanlegg hvor slike biprodukter oppstår og vil mange steder bli utført av de samme sjømatinspektørene som deltar i det ordinære vinterfisketilsynet. Siden biprodukter fra villfisk er et forholdsvis nytt område for mange, regner Mattilsynet med å måtte bruke en del tid til veiledning.

Mattilsynet setter pris på at virksomhetene selv finner løsningene som innfrir kravene i aktuelt regelverk, uten at Mattilsynet må fatte vedtak om pålegg. I tilfeller hvor virksomhetene ikke viser vilje til eller evner å gripe fatt i utfordringer som kan ha negativ innvirkning på mattryggheten, vil Mattilsynet om nødvendig bruke strenge virkemidler.

Virkemiddelbruket kan i verste fall bety at det fattes vedtak om virksomhetskarantene eller tilbaketrekking av godkjenning. Mattilsynet sine virkemidler vil bli brukt for å sikre trygg mat til forbrukerne, og for å unngå forskjellsbehandling og konkurransevridning mellom virksomhetene.

Gjennom dialog med både bransjeorganisasjonene og enkeltvirksomheter, har Mattilsynet opplevd at mange uklarheter har blitt ryddet av veien. Forventninger til hverandre med tanke på muligheter og framdrift for gjensidig forbedring har blitt tydeliggjort. Mattilsynet ønsker at vi også kommende vinter skal bruke ressurser på konstruktiv dialog mellom partene.

Kontakt: Birger Willumsen, biwil@mattilsynet.no tlf 99637464