Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.10.2015

Vil ikke hente fra 2016

AU om hyse og torsk

Norges Fiskarlag tilrår at det ikke åpnes for å forskuttere torskekvoter for 2016 på gruppenivå. Arbeidsutvalget har torsdag bedt direktoratet vurdere fritt hysefiske i kystgruppen. Les begge vedtak fra møtet.

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK, HYSE OG SEI NORD FOR 62°N i 2015 – KYSTGRUPPEN

Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøtet 29. oktober 2015 drøftet reguleringen av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2015, og fattet følgende vedtak:

1. «Kvantumsutviklingen i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N for henholdsvis lukket og åpen gruppe i kyst, viser at det kan bli vanskelig å gjennomføre kombinasjoner av direktefiske/blandingsfiske etter de forannevnte artene i kystgruppen ut året. For 2015 er det avsatt et lavere kvantum av torsk til dekning av fangst som kan avregnes innenfor ferskfiskordningen, hvor gjeldende innblandingsprosent for torsk er på 30%. Denne avsetningen er allerede godt utnyttet av fartøyene, og pr. uke 42 gjenstår det 888 tonn torsk av kvoteavsetningen på 17.200 tonn for lukket gruppe. I åpen gruppe gjenstår 129 tonn av en kvoteavsetning på 2.100 tonn.

Norges Fiskarlag er av den oppfatning at det kan være et behov for å tilføre ferskfiskeordningen et kvantum i størrelsesorden 500-1.000 tonn torsk for å unngå å komme i en situasjon hvor en må redusere innblandingsprosenten. Fiskarlaget viser i denne forbindelse til at det fortsatt gjenstår udisponerte restkvoter av både torsk, hyse og sei bl.a. i kystfiskeutvalgets avsetning og i rekreasjons- og ungdomsfiskeavsetningen. Ut fra dette tilrår Fiskarlaget at restkvoter i forannevnte avsetninger refordeles til reguleringsgruppene i torskesektoren etter etablert kvotenøkkel, og at torskekvantumet som tilfaller lukket og åpen gruppe benyttes til ferskfiskeordningen.

Av hensyn til fordelingsmessige konsekvenser går Norges Fiskarlag i mot at en skal forskuttere (gruppenivå) av 2016-kvotene.

2. Norges Fiskarlag finner det positivt at Fiskeridirektoratet har besluttet å øke kvotene på hyse i lukket gruppe kyst fra og med 2. november 2015. En for stram regulering fra årets start, kombinert med den høye bifangstavsetningen for fartøy under 15 meter i lukket gruppe kyst har ført til at fartøyene ikke har kunnet legge opp et optimalt driftsopplegg for hysefiske ut fra variasjoner i tilgjengelighet/sesonger.

Norges Fiskarlag anmoder Fiskeridirektoratet å følge den videre utviklingen i hysefisket nøye, og vurdere å slippe hysefisket fritt i hele kystgruppen. Fiskarlaget mener at det allerede nå foreligger et slikt grunnlag. Det er ikke ønskelig med overføringer av hysekvote til 2016.»