Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.06.2018

Vil ha fiskeforbud

Skagerak og Oslofjorden

Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden. Saken er på høring med frist 9. september.

I en omtale av saken på Fiskeridirektoratets nettside vises det til at Havforskningsinstituttet rapporterer om rekordlite fjord- og kysttorsk langs hele Skagerrakkysten og i Oslofjorden, og det blir anbefalt å sette i verk tiltak for å redusere fiskedød som skyldes fiske.

Undersøkelser viser at spesielt fritidsfiske utgjør en stor del av den totale fiskedødeligheten for fjord- og kysttorsk.

– Forslaget om nye tiltak er delt i to deler og kommer som et tiltak parallelt med prosjektet «Krafttak for torsken», som ble etablert i 2016 som et samarbeid mellom ulike statlige og fylkeskommunale institusjoner i området. Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet deltar i prosjektet. «Krafttak for torsken» tar sikte på å iverksette tiltak for å få opp bestandene av fjord- og kysttorsk i ytre Oslofjord, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Forbud

Del en i det nye forslaget tar sikte på å beskytte torsken i 14 gyteområder langs Skagerrakkysten fra Lindesnes til grensen mot Sverige. I disse områdene foreslår Fiskeridirektoratet å innføre totalt fiskeforbud i perioden 1. januar til og med 30. april hvert år. Forbudet vil gjelde for både yrkes- og fritidsfiske og omfatter også fangst ved dykking.

Forslagets del to innebærer et forbud mot alt torskefiske innenfor grunnlinjen fra grensen mellom Agder og Telemark til grensen mot Sverige. I praksis betyr det forbud mot bruk av bunnsatte garn i Oslofjorden, og at all bifangst av levedyktig torsk tatt på annen redskap som teiner, ruser og krok skal settes ut igjen. Et eventuelt forbud mot torskefiske vil gjelde hele året.

– Dette er et dramatisk virkemiddel og vil medføre konsekvenser for fisket, spesielt fritidsfisket, men også i noen grad for yrkesfisket i området. Vi lanserer derfor også et alternativt forslag om et mindre område for et eventuelt forbud mot torskefiske. Dette forslaget innebærer at den midtre delen av Oslofjorden og kyststrekningen mellom Sandefjord kommune og grensen mot Telemark fremdeles vil være åpent for fiske etter torsk, sier Liv Holmefjord til eget nettsted.

Påbud om sorteringsrist

For at rekeflåten fremdeles skal kunne tråle etter reker i de foreslåtte områdene foreslår Fiskeridirektoratet at det innføres påbud om bruk av sorteringsrist og forbud mot bruk av oppsamlingspose for unngå bifangst av torsk.

Alle foreslåtte områder er inntegnet i Fiskeridirektoratets kartverktøy, slik at det skal være lett å finne de områdene som nå kan bli omfattet av de nye vernetiltakene.

Forslagene til tiltak for å verne og bygge opp igjen bestandene av fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden blir nå sendt på høring med høringsfrist 9. september 2018.