Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.01.2022

Vil evaluere pingere

Brev til direktoratet

Norges Fiskarlag er fortsatt kritisk til myndighetenes videreføring av påbudet om akustiske pingere i vinterfisket etter torsk med garn i Vestfjorden. Vi mener det bør gjøres mer datainnsamling og vurderinger av data.

I desember 2021 kunngjorde Nærings- og fiskeridepartementet at påbudet om bruk av akustiske sendere (pingere) blir videreføret i garnfisket i Vestfjorden i 2022. Slike akustiske alarmer er internasjonalt anerkjent som et virkemiddel som kan redusere bifangst av nise ved at sjøpattedyr i mindre grad går i garn.

-Fiskarlaget er opptatt av å unngå uønsket bifangst av sjøpattedyr, men finner fortsatt at beslutningsgrunnlaget for pingerpåbudet er mangelfullt, noe også evalueringen av erfaringene fra 2021 viser. Det sier leder Kåre Heggebø etter at saken er drøftet internt og oversendt Fiskeridirektoratet i et eget brev.

Fjorårets implementering med kort frist, begrenset dokumentasjon og kommunikasjon av effekt og mangelfull evaluering har dermed bidratt til en regulering med lav legitimitet blant fiskerne, påpeker Heggebø.

Fiskarlaget mener man i år i kan bidra til at datainnsamling brukes til å påvise sammenhenger mellom pingerbruk og bifangst av sjøpattedyr under Lofotfisket i Vestfjorden. 

-Vi anbefaler at det for sesongen 2022, og helst flere sesonger etter det, legges opp til en rapporteringsrutine som fanger opp erfaringer og innspill fra alle fartøystørrelser, for å sikre et pålitelig datagrunnlag til å vurdere effekten av tiltaket på , sier Kåre Heggebø.  

Fiskarlaget mener Havforskningsinstituttet (HI) også bør få i oppdrag å analysere dataene i god tid før sesongen 2023, slik at det er tid til å evt gjøre justeringer i både rapporteringsrutiner og bruk av pingere dersom det er nødvendig.