13.06.2024

Vil bremse direktoratet

Torsk sør

Fiskarlaget mener direktoratet er litt for ekspansiv i sine forslag på kvoteenhet for torsk i sør.

Norges Fiskarlag har behandlet forslag om økte maksimalkvoter i fisket etter torsk i Nordsjøen.

Fiskeridirektoratet har foreslått endringer i reguleringsopplegget for fisket etter torsk i Nordsjøen. 3. juni ba direktoratet om innspill på et forslag om å øke kvoteenheten for fartøy i lukket gruppe fra dagens 8 tonn til 20 tonn.

Fiskeridirektoratet har også vurdert behov for endringer i åpen gruppe og gjeldende bifangstregler, men konkludert med at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for endringer, og at det vil gjøres en ny vurdering av dette i september.

I vårt vedtak har vi blant annet vist til følgende:

«Fiskarlaget er enige med Fiskeridirektoratet i at det er rom for å kunne øke kvoteenheten (maksimalkvotene) for fartøy i lukket gruppe. Men basert på erfaringene fra fisket i 2022 og 2023 så mener Fiskarlaget at Fiskeridirektoratets forslag på en økning på 150% fra dagens 8 tonn til 20 tonn er for ekspansivt.

Basert på høringsinnspill fra våre medlemslag så mener Fiskarlaget at det i denne omgang er tilstrekkelig å øke kvoteenheten (maksimalkvoten) med 50%, fra dagens 8 tonn til 12 tonn.

Fiskarlaget vil gjøre en ny vurdering i slutten av august for å vurdere grunnlaget for en ytterligere økning av kvoteenheten. Når det gjelder åpen gruppe, mener Fiskarlaget at det kan være rom for en liten økning også for åpen gruppe, og tilrår en økning på 25% fra dagens 4 tonn til 5 tonn.

Fiskarlaget er ikke enig med Fiskeridirektoratet vurderinger om at en ikke skal gjøre endringer i gjeldende bifangstreguleringer på nåværende tidspunkt.

På bakgrunn av at årets totalkvote er 552 tonn høyere enn fjorårets kvote, mener Fiskarlaget at det er grunnlag for å kunne endre bifangstreguleringen mer i tråd med vårt innspill på reguleringsmøtet i fjor høst. Fiskarlaget mener derfor at tillatt bifangstprosent for andre konvensjonelle redskap enn snurrevad bør økes fra dagens 15% til 20% for å kunne drive det tradisjonelle linefisket etter rundfisk i Nordsjøen.

Videre bør tillatt bifangst for fartøy som fisker med snurrevad og fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse økes fra dagens 10% til 12,5% i første omgang, for deretter gjøre en ny vurdering av justeringene av bifangsten for gruppene i slutten av august.»