12.02.2024

– Viktig samfunnsarena

Kontaktutvalget

– Kvotemeldingen representerer rammebetingelser som må være på plass for at næringa skal kunne utvikle seg videre. Det sier Fiskarlagsleder Kåre Heggebø etter at partene i arbeidslivet møtte i regjeringens kontaktutvalg mandag. Han fremhever møtepunktet som en viktig samfunnsarena.

Regjeringens kontaktutvalg møtes to ganger årlig, og er den sentrale møteplassen for det norske trepartssamarbeidet. I første kvartal markerer møtet starten på lønnsoppgjøret, mens høstmøtet er lagt rett etter fremleggelsen av statsbudsjettet.

Partene i arbeidslivet benytter møtepunktet med statsministeren og en rekke av statsrådene til å peke på sine viktigste saker og oppfordringer til myndighetene. Det er også viktig å sikre at partene i arbeidslivet og myndighetene har en felles forståelse av utviklingen i norsk økonomi.

Viktig møtepunkt

– I den rådende verdenssituasjonen opplever jeg at vi ivaretar kjerneverdier i vårt demokrati gjennom denne typen møtepunkt, som preges av dialog, samarbeid og er et verktøy i vår samfunnsmodell som er viktig, ikke minst nå, påpeker Kåre Heggebø.

Han sier anledningen gir en mulighet til både å være opptatt av de enkelte partenes egne utfordringer og ønsker, samtidig som forumet gir en anledning til å løfte blikket.

Dyrtiden merkes

Fra Fiskarlagets side påpekte Heggebø at kostnadsøkninger, renteoppgang og økte avgifter merkes veldig godt også i fiskeflåten, og investeringstakten er tatt ned.
Samtidig viste han til at sjømatnæringen har fått drahjelp fra den svekkede kronekursen.

– Det gjør at fiskerinæringa også de siste årene har klart seg bra, sa han – mens han i samme åndedrag dro linjen helt ut og påpekte at det fremover ser mer krevende ut.

Svingninger og forutsigbarhet

– I år har vi en betydelig kvotenedgang for flere av de viktigste, kommersielle bestandene. Torsk, hyse, sild, blåkveite, reke og kongekrabbe. Pilene peker nedover, oppsummerte Fiskarlagslederen samtidig som han la til at dette er svingninger fiskerne alltid har levd med.

– Vi fiskere er vant til svingninger, og når vi høster fra naturen er kvoter og variasjon noe vi må akseptere og håndtere. I tillegg kommer særnorske avgifter, som våre utenlandske konkurrenter ikke må svare for. Opptrappingen av CO2-avgiften setter lønnsomheten under press, og rammer flere fiskerier direkte. Vi mener det er avgjørende viktig at kompensasjonsordningen justeres i takt med avgiftsnivået, understreket han.

Reell nedgang

Kåre Heggebø sier næringen må være forberedt på utfordringer. Men han ser også muligheter, og at våre myndigheter sitter med en del av svaret.

– Vi må være forberedt på at norske fiskere vil oppleve en betydelig lønnsnedgang i år, både nominelt og reelt. Det er en situasjon som mange av de med kortere erfaring i næringa enn det min generasjon har, ikke har opplevd før.

Han frykter dette kan bidra til at både rekrutteringen til næringen blir vanskeligere, og at nødvendige investeringer legges på vent. Samtidig som fiskerne tvinges til å drive så effektivt som mulig.

Peker på kvotemeldingen

Kvotemeldingen er sentral for rammebetingelsene fiskerinæringa må ha for å kunne drive effektivt, sa Heggebø.

– Meldinga bidrar på mange områder med tydelige og gode avklaringer som vi lenge har etterlyst. Dette er rammebetingelser som må være på plass for at næringa skal kunne utvikle seg videre, og håndtere de svingningene som naturen gir, understreket Kåre Heggebø.

Samtidig påpekte han at regjeringens forslag om omfordeling av torsk bryter med anbefalingene fra næringen selv.

– Dette er både skuffende og unødvendig, og regjeringen bør merke seg de svært tydelige reaksjonene fra NHO, LO, sjømannsorganisasjonene og Fiskarlaget, sa Kåre Heggebø.


Disse deltar

Deltakere i kontaktutvalget er LO, YS, Unio, Akademikerne, NHO, Virke, Spekter, KS, Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukerlag og Norges Fiskarlag.

Fra Norges Fiskarlags side deltar også generalsekretær Sverre Johansen sammen med leder Kåre Heggebø i møtet.