Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.10.2019

Viktig møte om Hywind

Begge statsrådene stilte

Norges Fiskarlag møtte i dag med statsråder og statssekretærer fra Olje- og Energidepartementet og Nærings- og Fiskeridepartementet om Hywind Tampen-prosjektet.

Det var i forrige uke at Norges Fiskarlag ba om et hastemøte med Fiskeri- og sjømatminister Tom Harald Nesvik og Olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg, i forbindelse med det planlagte tiltaket «Hywind Tampen » i de nordlige deler av Nordsjøen, hvor Equinor har planer om å bygge ut et flytende vindkraftanlegg i tilknytting til Gullfaks- og Snorre-installasjonene.

Norges Fiskarlag har lenge stilt seg undrende til den totalt fraværende ivaretakelsen av fiskeriinteressene i planleggingen av Hywind Tampen, og Ingebrigtsen var i møtet tydelig på de utfordringene Norges Fiskarlag har med dette prosjekt, blant annet fordi det er planlagt inn i et svært viktig fiskefelt.

– Gode kjøreregler for sameksistens med andre næringsaktører er viktig for Fiskarlaget og sjømatnæringen. Vi er ikke nødvendigvis imot etableringen av vindkraftanlegg til havs, men i denne saken har vi følt oss overkjørt av Equinor, som har vist til at det blir for kostbart å skulle imøtegå Norges Fiskarlags endringsforslag til plasseringen av prosjektet. Vårt forslag til justering ville ivaretatt fiskeriinteressene på en god måte, sier Kjell Ingebrigtsen.

Begge ministrene var tydelige på at sameksistens er viktig, og at dersom man skal få til næringsutvikling av flere næringer på havet er det viktig at dette etterleves. Olje- og energiminister Freiberg sa også at Fiskarlaget vil bli invitert til et nytt møte når høringsrunden om havvind er ferdig 1. november.

Fiskeri- og sjømatminister Harald Tom Nesvik viste til at å legge til rette for sameksistens mellom ulike næringer er et grunnleggende prinsipp for Norge som havnasjon, og at det fortsatt skal være slik. Han sier at Regjeringen tar interessemotsetningene på høyeste alvor, og vil tilstrebe å finne løsninger som sikrer best mulig sameksistens mellom havvindparker og annen næringsvirksomhet.

Fiskarlaget var tydelig på at fiskerinteressene må vektlegges på en annen måte enn de har blitt til nå i dette prosjektet. Det er viktig at Equinor lytter til næringen nå, og at departementet som skal behandle Equinors søknad om endret plan for utvikling og drift tar inn over seg Fiskarlagets tydelige og velfunderte innvendinger mot at prosjektet Hywind gjennomføres slik det foreligger i dag.

– Fiskarlaget sier ja til prosjektet, men det må justeres i tråd med vår anbefaling! Møtet i dag var veldig konstruktivt, og vi føler vi når frem med våre argumenter for en justering av Hywind Tampen-prosjektet. Vi ser frem til at høringsrunden avsluttes 1. november og påfølgende nytt møte med begge statsråd, avsluttet Ingebrigtsen.

Også seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg og seniorrådgiver og fagansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen og fra Norges Fiskarlag deltok i møtet, sammen med statssekretærene Rikard Gårder Knudsen (Olje- og energidepartementet) og Roy Angelvik (Nærings- og fiskeridepartementet), med flere.