17.06.2024

Viktig avtale i havn

Trepartsavtale om makrell

-Det er svært positivt at Norge, Storbritannia og Færøyene har kommet til enighet om en makrellavtale for 2024. Det gir forutsigbare rammer for gjennomføringen av fisket, og gir flåten god mulighet til å planlegge sin aktivitet i flere år fremover. Det sier Fiskarlagets leder Kåre Heggebø.

Kåre Heggebø har sammen med en delegasjon fra Fiskarlaget som vanlig deltatt i forhandlingene som rådgivere for norske myndigheter.

Han sier det har vært krevende forhandlinger, og at han som representant for næringen er fornøyd med at delegasjonene har kommet til enighet.

-Avtalen innebærer soneadgang, og dette er positivt både med tanke på energiforbruk og kvalitet. Det er nå viktig at norske myndigheter så fort som mulig ferdigstiller den nasjonale reguleringen, påpeker Heggebø.

Han sier det også er gledelig at tre av de sentrale statene i dette fisket har funnet sammen om en avtale.

-Det har over tid vært et overfiske som følge av manglende avtale om makrell. De tre partene tar nå et ansvar og det åpnes også for å innlemme andre kyststater i avtalen.

 

Flerårig avtale

Trepartsavtalen gjelder både forvalting, fordeling og adgang til å fiske makrell i hverandres farvann.

– Storbritannia og Færøyene er viktige samarbeidspartnere for oss. Jeg er derfor svært godt fornøyd med at vi har blitt enige om en flerårig avtale om forvaltning og fordeling av makrell, hvor vi sammen bidrar til å redusere det totale fiskepresset på bestanden, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss i en pressemelding fra departementet mandag ettermiddag.

Trepartsavtalen handler blant annet om størrelsen på de nasjonale kvotene, soneadgang og vitenskapelig samarbeid.

Avtalen gjelder, inntil videre, for tre år. Den norske totalkvoten for 2024 blir dermed rundt 230 000 tonn.

Avtalen er utformet slik at det er mulig å inkludere de resterende kyststatene; EU, Island og Grønland dersom de ønsker det.

– Jeg håper at denne avtalen kan inspirere de andre partene til å slutte seg til en helhetlig kyststatsavtale på et senere tidspunkt, sier fiskeri- og havministeren.

Avtalen åpner for at Norge kan fiske deler av sin kvote i Storbritannias økonomiske sone, i praksis farvannet rundt Shetland.

– Dette gir norske fartøy større fleksibilitet og forutsigbarhet i sitt fiske. Avtalen er derfor også viktig for landindustrien med tanke på planlegging av produksjonen, sier Sivertsen Næss.

Viktig art

Makrell er økonomisk sett en viktig bestand for Norge.

I 2023 omsatte norske fartøy makrell til en førstehåndsverdi på om lag 3,8 milliarder norske kroner.