Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.01.2022

-Viderefør disp-en!

Samtidighetskravet

Fiskarlaget etterlyser en videreføring av fjorårets tilpasning om at fartøy kunne gå fra kai før sluttseddel var signert blant annet for å åpne for andre fartøy i leveringskø.

Det ble i 2021 gjort en tilpasning av samtidighetskravet i landingsforskriften ved at man kunne gå fra kai før seddel ble signert, men bare inntil 10 minutts seiling fra der man lå ved levering.

Ordningen er ikke videreført i 2022, selv om Fiskarlaget har bedt om det i flere møter med både departementet og direktoratet helt frem til årsskiftet.

Vi påpeker i et brev som nå er sendt om saken at det i en tid med pandemi og mye trykk på havnene i sesongen har kommet flere tilbakemeldinger fra fiskerne om at ordningen må videreføres også i år.

-Vi har bedt om en rask avklaring, sier rådgiver Trude Knutsen i Fiskarlaget.

 Vi påpeker i vårt brev til NFD at fjorårets dispensasjonsordning kom etter sterke henstillinger fra næringen. Dispensasjonen innebar at fartøy kunne oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottaksstedet inntil innveiing av fangst var avsluttet, og seddel var signert av den som landet og mottaker/kjøper. Hensikten med ordningen var å ivareta en smidig gjennomføring av fisket og samtidig ivareta kontrollfunksjonen til Fiskeridirektoratet.

Norges Fiskarlag var i fjor vinter i tett dialog med departementet for å finne en praktisk løsning rundt seddelsigneringen under skreifisket hvor det hos mange mottak kan være trangt om plassen for å få levert. Næringen satte derfor svært stor pris på at myndighetene var imøtekommende og fikk etablert en praktisk løsning med dispensasjonsordningen. Tilbakemeldingene fra fiskerne var at ordningen var god, og at den hadde stor betydning for gjennomføringen av vintersesongen i 2021. Den skapte en bedre flyt og var en god løsning både for sjø- og landsiden.

Trude Knutsen påpeker at ordningen har vært og vil være en viktig tilpasning for næringen.

-Vi mener en dispensasjon også i 2022 vil bidra til å ivareta en smidig gjennomføring av fisket og samtidig ivareta kontrollfunksjonene til Fiskeridirektoratet i en hverdag som fremdeles påvirkes av koronapandemien, sier Trude Knutsen.