Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.04.2018

Vi tar miljøansvar

Maritimt Magasin

Norske fiskere tar miljøansvar og vi skal bli stadig mer synlig på at vi tar miljøansvar. Dette skriver leder Kjell Ingebrigtsen i sin spalte i Maritimt Magasin. Norges Fiskarlag har nå meldt seg inn i Hold Norge Rent og organisasjonen arbeider med en utvidet miljøstrategi som skal opp i Landsstyret i mai, skriver Ingebrigtsen i dette innlegget.

Vi tar miljøansvar

Forvaltningen av fiskebestandene i nord er en global suksesshistorie som vi kan være svært stolt av. Våre fiskere representerer generasjoner med kunnskap og erfaring i utøvelsen av det kanskje mest utfordrende og risikable yrket man kan ha på den nordlige halvkulen.

Vår arv og utfordring er å handle på naturens premisser og ivareta miljø og klima slik at vi utvikler – og ikke ødelegger, våre sentrale fortrinn i konkurransen om forbrukernes oppmerksomhet og tillit. Rent hav er vårt fremste salgsargument.

Det er nå et omfattende internasjonalt fokus på marint avfall. FN har vedtatt 17 bærekraftmål som danner en global overbygning for det internasjonale samfunnets arbeid og samarbeid på området.

Vi har som fiskere en sterk egeninteresse i å holde havet rent, og vi har et bredt engasjement knyttet til arbeid med marint avfall. I Norges Fiskarlag arbeider vi med en utvidet handlingsplan for miljøarbeidet vårt og vi har sammen med våre kolleger i Russland og på Island inngått en avtale om å ta samordnet miljøansvar blant fiskerne, koordinert gjennom samarbeidsprosjektet «Felles hav». Ett tiltak her er en omfattende kartlegging av fiskernes egne grep med marint avfall gjennom forskningsprosjektet Marine Plastic Pollution in the Arctic (MARP) som ledes av Norut.

Vårt landsmøte var sist november tydelig på at rent hav er en forutsetning for videre vekst og utvikling i sjømatnæringen. I vedtaket var vi tydelig på at fiskere må ta miljøansvar ved å melde fra om tapte redskaper, og at vi som organisasjonen jobber for gode avfallsløsninger, avgiftsfri levering av avfall vi tar med som er eierløst, og generelt holdningsarbeid i næringen. Vi har også meldt oss inn i Hold Norge Rent.

For oss fiskere er flåten vårt avgjørende driftsmiddel. Flere titall nye båter er nå under bygging for norske redere. De nye fartøyene er betydelige bidrag for å redusere utslipp og ta i bruk moderne og miljøvennlig teknologi, som igjen vil bidra til å bygge næringens omdømme og troverdighet overfor forbrukerne.

Men vi trenger ikke bare bygge nytt for å bidra. I Norge har Nox-fondet vært en ubetinget suksess som nå videreføres til 2025. NOx-fondet er stiftet av 15 samarbeidende næringsorganisasjoner. Miljøavtalen om NOx og Næringslivets NOx-fond er et spleiselag der bedriftene som er med kan søke om støtte til utslippsreduserende tiltak. Betaling til fondet erstatter statlig NOx-avgift for de tilsluttede bedriftene.

Vi diskuterer gjerne en tilsvarende ordning for Co2 også.

På fartøysiden er det spesielt hyggelig å registrere at teknologi fra ulike samfunnsområder samles og tas ut i full bredde også på havet. I forbindelse med de nye havgående fartøyene Libas og Atlantic kombineres både ulike redskapsteknologier, hybrid fremdriftsløsning og ny skipsdesign på utmerket vis, mens el-sjarken er en nyvinning i kystflåten som er godt tatt imot. Alt dette er bidrag som gir utslag i miljøregnskapet – og på bunnlinjen for rederiene.

Helhetlige og samlede rammevilkår som ligger fast over tid er en nøkkel for all næringsvirksomhet. Når summen av miljøengasjementet både bidrar til redusert miljøavtrykk og så tydelig gir utslag i god samfunnsøkonomi, viser dette at vi jobber med en god retning i vårt engasjement.

På vegne av norsk fiskerinæring ser jeg derfor at vi har gode og langsiktige perspektiver for fremtiden. Vårt mål og ambisjon er at vi skal fortsette å høste næringsrik mat til en voksende verdensbefolkning fra et rent hav.