Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.11.2017

Vi legger grunnlaget

Landsmøtetalen

– Fiskerne er det avgjørende førsteleddet i norsk sjømatnæring og legger grunnlaget for verdiskapingen. Dette er noe som alt for ofte blir glemt i de debattene som foregår. Uten fiskerne, ingen sjømatnæring. Det sa leder Kjell Ingebrigtsen i landsmøtetalen onsdag.

– Fiskarlaget har gjennom 91 år vært den viktigste premissleverandør for norsk sjømatnæring. Vi har tradisjon for å samarbeide godt med våre myndigheter og gi konstruktive innspill til våre politikere. sa Fiskarlagslederen.

– Norges Fiskarlag er også en utrettelig forkjemper for de gode kompromissene og vi har lang og god erfaring med å finne frem til felles framtidsrettede løsninger og det selv om næringsinteressene er mange og ulike.

Han omtalte det også som ekstra gledelig at det er så mange representanter fra politiske parti og myndighetene til stede i landsmøtet og ser en linje til at det den siste Stortingsperioden har vært økt fokus på fiskerisaker.

Marked og eksport

– I en eksportnæring som vår så er det viktig å ha fokus på nettopp eksport og markedsmuligheter. Jeg er glad for at våre myndigheter arbeider for at vi igjen skal komme inn på «gamle» markeder som det kinesiske. Samtidig er jeg bekymret for at vi ikke har fått en endret situasjon inn mot det russiske markedet, påpekte lederen i Fiskarlaget.

Stabilitet og lønnsomhet

– Fiskerinæringen trenger stabilitet og næringen trenger lønnsomhet. Nå må vi få et regelverk som står seg over tid og som vi som næringsaktører kan feste lit til. Regelverket må være tydelig og fortsatt legge grunnlaget for at vi skal ha en differensiert flåte, påpekte Ingebrigtsen

Klima, miljø og rent hav

Kjell Ingebrigtsen mener sjømatnæringen har et stort potensial for vekst og viste til at bare to til tre prosent av den tilgjengelige mattilgangen høstes fra havet.

Mattrygghet gjør at Fiskarlaget også er tydelig på at marin forsøpling må reduseres, noe som er et eget tema i Landsmøtet.

Forskning og utvikling

Fiskarlagets leder var også svært tydelig på at næringen må ha tilstrekkelig trygghet for hvor mye vi kan ta ut av den enkelte bestand.

– En god havforskning er en god nasjonal investering. Det er en investering for en felles god fremtid, sa Kjell Ingebrigtsen.

Fiskerisamarbeid

Han fremhevet også spesielt det gode fiskerisamarbeidet med Russland. Han poengterte at innflytelse og påvirkningskraft ikke kommer av seg selv.

– Fiskerne må jobbe mest mulig samlet og da er det viktig at Norges Fiskarlag tar de rette beslutningene.

Landsmøtet 2017

Norges Fiskarlags 47. landsmøte holdes onsdag og torsdag 1. og 2. november ved Scandic Nidelven i Trondheim. 69 delegater og 220 gjester deltar i møtet.

Les hele talen her: