Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.04.2021

Vi er for god forvaltning

Innspill på marin vern

Norges Fiskarlag deltok tirsdag i videokonferansehøringen i energi- og miljøkomiteen om nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur. Vårt innspill ble gitt av leder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Fiskarlag deltok tirsdag i videokonferansehøringen i energi- og miljøkomiteen vedr Meld St 29 (2020-2021) Heilskapleg nasjonal plan for bevaring av viktige område for marin natur.

Høringen ble også overført direkte på Stortingets nett-TV og ligger tilgjengelig i videoarkivet på stortinget.no – se lenke til høringen på Stortingets hjemmesider

Innspillet fra Norges Fiskarlag ble gitt av leder Kjell Ingebrigtsen. Han pekte på følgende moment:

Fiskerne er helt avhengige av intakte gyte- og fiskeområder, et rent hav og godt forvaltede bestander. Norges Fiskarlag er derfor grunnleggende positivt innstilt til marint vern.

Fiskeriene vil, som all annen matproduksjon, ha et «fotavtrykk» på miljøet. Spørsmålet er hvordan vi kan redusere uheldige effekter på best mulige måte. Marint vern må derfor bygge på et godt faglig grunnlag, og gjennomføres i dialog med fiskerne og andre brukere av kysten.

Det har hittil vært et godt samarbeid mellom fiskerne, forvaltningen og havforskerne om gjennomføringen av marin verneplan og om etablering av nasjonalparker i sjø.

Etter at Stortingsmeldingen om marint vern ble framlagt, har det gjennom media dessverre blitt gitt et feilaktig inntrykk av det tradisjonelle reketrålfisket innenfor de marine verneområdene våre. Slikt fiske foregår i samsvar med verneformålet, og i svært lite omfang, slik det også foregikk før områdene ble vernet.

Fiskeri er også underlagt mange andre former for vern. Det omfatter bl.a. bevaringssoner, redskapsbegrensninger, beskyttelse av korallrev, fredningsområder for hummer, verneområder rundt Svalbard og vern mot bunntråling i dyphavet. Per i dag totalt omfatter dette hele 44 prosent av havområdene våre. Ingen andre næringer er underlagt tilnærmelsesvis like omfattende restriksjoner som fiskerinæringa.

Etter Fiskarlagets oppfatning er allikevel ikke prosentandelen av havet vi verner det aller viktigste. Det som er avgjørende er at vi er i stand til å ivareta og forvalte bestandene og de marine økosystemene våre på best mulig måte over tid. Marint vern må derfor ikke minst ha som mål å verne om ressursgrunnlaget til norsk fiskerinæring.

Dessverre opplever vi nå at det i stedet spres en oppfatning av at marint vern først og fremst har til hensikt å «verne havet mot fiskerne». Samtidig spres det i økende grad negative, og til dels feilaktige, påstander om yrkesfiske i media. Ikke minst skjer dette i Oslofjordområdet og langs Skagerrakkysten, der yrkesfiskerne er få og har en særlig svak stilling i samfunnet. Etter vårt syn er det sterkt beklagelig.

Særlig verdifulle og sårbare områder, såkalte SVO-er, omfatter mange av våre aller viktigste fiskeområder, slik som Mørebankene, Lofoten og Tromsøflaket. En viktig hensikt med disse SVO-ene må derfor være å sikre ressursgrunnlaget for et bærekraftig fiskeri, samtidig som områdene må beskyttes mot annen aktivitet som kan ødelegge.

Norges Fiskarlag ønsker et fortsatt godt samarbeid om kunnskapsbasert marint vern. Fiskerne har svært god kunnskap om havet, kysten, bestandene og det marine miljøet, og bør derfor lyttes til i større grad enn hittil. Da vil resultatet bli godt for alle parter.