Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.08.2018

Vet hvor makrellen er

Økosystemtoktet 2018

Forskerne er rimelig sikre på utbredelsen av makrell i nordområdene. Det melder Havforskningsinstituttet (HI) i en omtale av årets økosystemtokt som nå er avsluttet. Et område på 3,5 millioner kvadratkilometer er dekket.

Årets makrell- og økosystemtokt over har vart fra 1. juli til 6. august og i alt seks fartøy har deltatt.

De to norske fiskebåtene «Kings Bay» og «Vendla» har sammen med fire fartøy fra Island, Færøyene, Grønland og Danmark dekket et enormt område, skriver HI i en oppsummerende omtale.

Hovedoppgavene har vært kartlegging og mengdemåling av makrell, sild og kolmule i områdene Nordsjøen, Norskehavet og tilstøtende hav- og kystområder.

Vi gjengir her omtalen fra HI:

Null-linjen etablert for makrell i nordområdene

Makrellen har blitt fanget nord til sørspissen av Svalbard. Det ble til dels gode fangstrater fra tråling i overflaten helt nordvest av Bjørnøya. Tyngdepunktet av fangstene fra «Kings Bay» og «Vendla» har vært i de sentrale og nordøstlige delene av Norskehavet. Null-linjene (hvor det ikke blir fanget mer makrell) har blitt relativt godt definert, så vi er rimelig sikre på den totale makrellutbredelsen i nordområdene.

Kartlegging av nvg-sild med akustikk og tråling

De største konsentrasjonene av sild kartlagt akustisk og ved tråling om bord på «Kings Bay» og «Vendla» har vært i nordlige Nordsjøen, utenfor Vestlandskysten, og ved kysten av Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Sildeutbredelsen i kartene er basert på tråling i overflaten og gjennomsnittsvekt. Sild ble også registrert akustisk hos alle de deltakende fartøyene, men resultatene fra dette er ikke klare enda.

Kartlegging av kolmule inkludert i Barentshavet

Akustiske registreringer og trålfangster (både fra overflaten og dypere i vannsøylen) fra «Kings Bay» og «Vendla» viste god utbredelse av kolmule, inkludert i Barentshavet. Kolmule ble også registrert akustisk hos andre deltakende fartøyer, men resultatene fra dette er ikke klare enda.

Fangster av Atlantisk laks

Trålfangster av Atlantisk laks nær overflaten dominerte i de sentrale og nordlige deler av Norskehavet. Det var mindre postsmolt som var mest fremtredende i fangstene. I tillegg ble større individer fanget langs kysten fra Hordaland til Lofoten og uti havet.

Rognkjeksens imponerende utbredelse

Rognkjeksen har en imponerende utbredelse, selv om fangstratene er gjennomgående lave fra tråling i overflaten. Rognkjeks ble trålt i alle områder med unntak av nær iskanten på Øst Grønland.

Spennende sjøpattedyr-observasjoner

Det har vært utført observasjoner av sjøpattedyr fra brua om bord på «Kings Bay» og «Vendla» under hele makrell-økosystemtoktet. Det ble totalt observert om lag 260 sjøpattedyr fra åtte ulike arter. Det var i områdene mellom Jan Mayen og Grønland, rundt Bjørnøya, sør for Svalbard og i Barentshavet sør mot Finnmarkskysten det ble observert desidert mest hval, dominert av finnhval og knølhval. I sentrale deler av Norskehavet var det mindre sjøpattedyr. Av spennende observasjoner kan nevnes blåhval som jaktet krillstimer, mange grupper av samarbeidende knølhval som spiste godt av loddestimer helt i overflaten, flokker med spekkhoggere som jaget makrellstimer, og finnhval som trolig beitet på stimer av ungsild i tillegg til yngel av torsk, hyse og sei i Barentshavet og ved Bjørnøya.

Gunstige vær- og vindforhold

Alt har godt etter planen med den norske gjennomføringen av makrell-økosystemtoktet. Vi har hatt gunstige vær- og vindforhold under bortimot hele toktet med mye havblikk. Alle ønskede forskningsoppgaver har blitt gjennomført, inkludert innsamling av relevante data på og prøver fra makrell, sild, laks og rognkjeks, for videre analyser i nasjonale og internasjonale studier.

Videre arbeid mot kvoteråd

Alle tilgjengelige data fra makrellkartleggingen, og en rekke andre datakilder fra alle seks fartøyene, vil bli sammenstilt og analysert på et internasjonalt forskermøte 21.-23. august i København. Det årlige ICES WGWIDE møtet, hvor bestandsberegningene og foreløpig kvoteråd for de store pelagiske fiskebestandene blir utført, vil gå av stabelen 28. juli -3. august i Torshavn på Færøyene. Endelig kvoteråd for makrellbestanden fra ICES kommer 28. september.

Takk til mannskap på «Kings Bay» og «Vendla»

Havforskningsinstituttet ønsker avslutningsvis å takke mannskapet på «Kings Bay» og «Vendla» for veldig godt samarbeid og profesjonell bistand under sommerens makrell-økosystemtokt.»