Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.04.2018

Verdens beste system

Skjerper likevel kravene

Norge har verdens beste meldesystem for seismiske undersøkelser, og det er flott at dette nå skal bli enda bedre. Dette var tilbakemeldingen til Oljedirektoratet under seminaret Fisk og seismikk i Bergen.

Kravene til seismikknæringen skjerpes nå for å forbedre samarbeidet med myndighetene og andre aktører på havet. Fra 2018 gjelder ny forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten. Forskriften skjerper og tydeliggjør kravene til informasjon og oversiktlighet i forbindelse med seismiske undersøkelser.

– Noe av hensikten med den nye forskriften er å bidra til at det blir enklere og bedre for alle å få oversikt over ulike deler av petroleumsvirksomheten. Det sier Jan A. Stenløkk i Oljedirektoratet, som i en årrekke har arbeidet med tematikk knyttet til fisk og seismikk.

Han synes det er hyggelig å få positiv tilbakemelding fra seminardeltagere i Bergen om at det norske meldesystemet for denne typen arbeid på havet oppleves som godt. Fra blant annet fiskerinæringen har det vært et ønske om forenkling, bedre oversikt og lettere tilgang til oppdatert informasjon om seismikkaktivitet.

Tydelige krav

Stenløkk forteller at Oljedirektoratet (OD) nå derfor har strammet opp hva rettighetshaver skal melde via Oljedirektoratets nettbaserte meldesystem for undersøkelser.

Av andre krav som tydeliggjøres er blant annet at:

  • eierforhold til innsamlet data skal oppgis, og det skal gis et estimat for datavolum som innrapporteres.
  • undersøkelsesaktivitet ikke kan starte tidligere enn fem uker etter at den er meldt inn.
  • Det skal sendes endringsmelding dersom undersøkelsesaktiviteten ikke starter opp i henhold til innmeldt tidspunkt.
  • det skal meldes dersom undersøkelsesaktiviteten avlyses eller stanses midlertidig.

–  Vi krever også av operatørene at de må sende ny melding dersom undersøkelsesaktiviteten ønskes videreført ut over innmeldt tidspunkt for avslutning. Tilsvarende krav gjelder dersom det ønskes endring av område, understreker Stenløkk.

Det er også krav om at sluttmelding skal sendes via Oljedirektoratets nettbaserte meldesystem for undersøkelser så snart undersøkelsen er avsluttet. I tillegg arbeider direktoratet med både generelle endringer i rapporteringsrutiner og overgang fra papirskjemaer til en heldigital løsning.

 

«Soft start»

Oljedirektoratet har også innført et krav til at alle undersøkelses skal ha en såkalt «soft start».
Dette er et krav om en gradvis oppstart av den seismiske lydkilden («soft-start») for å gi fisk og marine pattedyr mulighet til å forlate nærområdet for undersøkelsen før den starter opp.

–  Gradvis oppstart av lydkilden innebærer at lydkilden starter på lav effekt og øker gradvis til full effekt er oppnådd, vanligvis i løpet av 20 minutter, forklarer Jan Stenløkk.

Fiskerikyndige

Det skal under seismisk arbeid være minst en fiskerikyndig om bord i hovedfartøy. Dette er personer med egen kursing med bakgrunn fra fiskeri.

–  Vi har også tydeliggjort hvordan de fiskerikyndiges arbeidssituasjon skal være, påpeker Stenløkk.

I forskriften er det klarlagt at de fiskerikyndige skal ha tilgang til internett og andre nødvendige hjelpemidler, samt at den fiskerikyndige bør være til stede på oppstartsmøtet for undersøkelsen for å kunne informere om forventet fiskeriaktivitet i det området den seismiske undersøkelsen skal gjennomføres.

Dette er også innarbeidet i forskriften at den som står for driften av fartøyet skal gjøre relevant regelverk, dokumenter og data tilgjengelig for den fiskerikyndige – og at regelverk og dokumenter skal foreligge på både norsk og engelsk.

Oljedirektoratet opprettholder krav om fartstid om navigasjonssertifikat for fiskeskipper klasse B eller D 5 uten begrensninger for dem som skal være fiskerikyndig.

Det er nå 108 registrerte og godkjente fiskerikyndige i Norge.