Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.03.2015

Vei å gå på sikkerhet

Sjøfartsdirektoratet

– Mange av påleggene fra tilsyn kan relateres til mangler ved sikkerhetsstyringen, og hovedandelen av pålegg kan spores tilbake til mangler ved vedlikeholdsstyring eller dokumentkontroll. Dette viser tall fra Sjøfartsdirektoratet.

– Direktoratet har gjennom den risikobaserte tilnærmingen spisset tilsynet med faktorer som har sammenheng med ulykkene i fiskeflåten. Den positive utviklingen i antall ulykker og resultater fra tilsyn med fiskefartøy indikerer at flere fiskere nå tar sikkerhet på alvor og at vi er på riktig vei. Likevel er det fortsatt en god del å jobbe med. Dette sier seniorrådgiver Hilde Stange i seksjon for Risikostyring og HMS i Sjøfartsdirektoratet til Fiskarlagets medlemsblad Mea.

Stange sier Sjøfartsdirektoratet har hatt en vedvarende god dialog og samarbeid med næringen, og har jobbet målrettet for å fremme en positiv utvikling i sikkerhetsnivået i fiskeflåten.

– Mange av påleggene fra tilsynet kan relateres til mangler ved sikkerhetsstyringen, og hovedandelen av pålegg kan spores tilbake til mangler ved vedlikeholdsstyring eller dokumentkontroll, påpeker hun.

Resultater fra tilsyn

Norges Fiskarlag har bedt om en oversikt over utviklingen på dette området, og kort oppsummert viser oversikten fra Sjøfartsdirektoratet at de ved tilsyn finner flest mangler innen redningsredskaper, brann og sertifikater (se tabell).

– Vi ser at hovedandelen av pålegg kan spores tilbake til mangler ved vedlikeholdsstyring, noe som videre kan relateres til at man har manglende sikkerhetsstyringssystem om bord i henhold til de kravene sikkerhetsloven stiller. Det samme gjelder mangler i oppfølging av sertifikatene, som indikerer svak dokumentkontroll, noe et sikkerhetsstyringssystem skal håndtere dersom det er implementert, sier Stange.

Brannforebygging i 2014

I 2014 hadde direktoratet et spesielt fokus på brannforebyggende tilsyn, og antall pålegg gikk litt opp sammenlignet med året før, samtidig som statistikken viser en generell nedgang over en treårsperiode.

– Fokuset på brannforebyggende- og begrensende tiltak har høy prioritet i direktoratet, og bør ha det i næringen, da vi ser et relativt høyt antall brannhendelser på fiskefartøy, understreker Stange.

Årets fokusområde

I 2015 vil Sjøfartsdirektoratet ha et spesielt fokus på sikker arbeidsplass om bord, og føre kontroll med ulykkesforebyggende aktiviteter, risikovurdering, sikkerhets­arrangementer, verne- og miljøarbeid, og kontinuerlig forbedring av HMS-forhold.

Hun oppfordrer også yrkesfiskere til å benytte sjekklisten som Sjøfartsdirekto­ratet bruker under tilsyn i fiskeflåten. Denne ligger tilgjengelig på www.yrkesfisker.no og gir alle fiskere mulighet til å ta en egen sjekk av fartøyet før direktoratet kommer på besøk.

– Det blir spennende å se hva resultatene av dette ekstra fokuset vil bli. Direktoratet har alltid fokus på disse elementene, men nå vil fiskerne merke det mer tydelig, avslutter Hilde Stange.

Norges Fiskarlag har utviklet et Sikkerhetsstyringssystem for farøy under 15 meter.Bestill systemet her.