Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.03.2019

Vedtak på hyse og sei

AU i Fiskarlaget

Fiskarlaget har onsdag bedt Fiskeridirektoratet om kvotejusteringer i fisket etter hyse og gitt innspill til reguleringen av seifisket.

Det er Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag som har drøftet de to sakene og nedenfor kan du i sin helhet lese vedtakene som er gjort.

Hyse

«Norges Fiskarlag har de siste to ukene hatt en prosess i organisasjonen for å vurdere grunnlaget for eventuelle kvotejusteringer i hysefisket. I den forbindelse vises det også r til henvendelse fra Fiskeridirektoratet datert 11. mars d.å om refordeling av hyse til kyst- og havfiskeflåten.

Norges Fiskarlag er opptatt av at vi ikke kommer i samme situasjon i 2019 som i årene 2015-2018, hvor et betydelig hysekvantum har gått tapt for norske fiskere. Fangststatistikkene til Fiskeridirektoratet viser at det er fisket 10 000 tonn mindre hyse pr.uke 8 i år enn på samme tid i fjor. Norges Fiskarlag mener at situasjonen i år er ekstraordinær for kystflåten, ved at tilgjengeligheten på hyse er dårligere enn den har vært på flere år. Samtidig opplever havfiskeflåten god tilgjengelighet. Fiskarlaget vil imidlertid bemerke at det i årene 2013 og 2014 var behov for et relativt stramt reguleringsopplegg i hysefisket for den konvensjonelle kystflåten med disponible årskvoter i størrelsesorden 40 000 – 45 000 tonn. Dette indikerer at situasjonen raskt kan endres ut fra tilgjengelighet og markeds-avsetningssituasjonen for hyse. 

Norges Fiskarlag vil på bakgrunn av en helhetsvurdering av situasjonen i hysefisket be om at Fiskeridirektoratet snarest foretar følgende justeringer av hysereguleringene for 2019:

  • slippe hysefisket fritt for de to minste gruppene i Finnmarksmodellen
  • konvensjonelle havfiskefartøy gis et maksimalkvotetillegg på 20 %
  • torsketrålerne gis et maksimalkvotetillegg på 10 %

Norges Fiskarlag vil følge utviklingen i fisket nøye slik at det fortløpende kan vurderes ytterligere kvotejusteringer dersom det er nødvendig for å sikre at norske hysekvoter ikke går tapt.»

Sei

Ad regulering av fisket etter sei nord for 62 grader nord – spørsmål om kvotejusteringer i lukket gruppe i kyst.

Det ble gjort slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til mottatt henvendelse fra styret i Fiskarlaget Nord datert 7. mars 2019, hvor det gis uttrykk for misnøye med fjorårets refordelingspraksis knyttet til seifisket. Med bakgrunn i forannevnte anmodes Norges Fiskarlag om å bevirke til at det som et første tiltak må rettes en henvendelse til Fiskeridirektoratet for å få økt overreguleringen (maksimalkvoteøkning) i hjemmelslengdegruppen 11-14,9 meter.

Norges Fiskarlag viser til at det fra årets start er fastsatt samme overreguleringsnivå på maksimalkvotene for de to minste hjemmelslengdegruppene i lukket gruppe som i 2018, mens det for de to største gruppene er foretatt en halvering av overreguleringsnivået.

Fangststatistikk pr. uke 10 viser at hjemmelslengdegruppen 11-14,9 meter har fisket om lag samme seikvantum (vel 5 000 tonn) som på samme tid i fjor. Tilgjengelig gruppekvote (justert gruppekvote) for forannevnte hjemmelslengdegruppe for 2019 er ca. 1 800 tonn lavere enn fjorårets justerte kvote.

Gruppen har om lag 1 500 tonn lavere restkvantum pr. uke 10 i 2019 sammenlignet med restkvantumet på samme tid i fjor. Det vises for øvrig til at med fjorårets reguleringsregime fikk gruppen overført en restkvote 348 tonn fra egen gruppekvote i 2018 til 2019-kvoten.

Under henvisning til foranstående finner Norges Fiskarlag foreløpig ikke grunnlag for å tilrå at det foretas kvoteøkning (økt overregulering) i hjemmelslengdegruppen 11-14,9 meter. Utviklingen i fisket og fisketakten vil følges utover året, og Fiskarlaget anser det som naturlig at det tas en ny status om eventuelle behov for kvotejusteringer i forbindelse med landsstyremøtet i mai/Reguleringsmøtet i juni.»