Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.09.2017

Uventet sterk nedgang

Om makrellrådet

Det fremstår som merkverdig for oss fiskere at forskerne tilrår en så sterk nedgang i makrellkvotene for 2018. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) tilrår en sterk reduksjon i makrellkvotene for neste år. Forskerne legger observasjoner av makrellegg og ulike forskningstokt til grunn for sine råd.

Se omtale av kvoterådene, som kom fredag 29. september 

-Fra vår side som fiskere må jeg bare si at det rådet som gis i dag ikke er i samsvar med det bildet mange av oss fiskere har. Fra vår side er det likevel viktig å presisere at vi legger stor vekt på det vi får fra ICES. Dette er det viktigste verktøyet vi har i forvaltingen av bestandene. Vi vil nå gå igjennom de ulike dataene knyttet til ICES sitt råd og se om alle momenter er vektlagt nok.

Jeg legger spesielt vekt på at situasjonen i Norskehavet for oss fiskere. Det er mye makrell i havet og så mye fisk langt nord langs kysten som det aldri før har vært. Det synes derfor å være vesentlige forskjeller mellom det vi fiskere ser og de forskningsdataene som ligger til grunn for denne tilrådningen. Dette må vi få en gjennomgang av, altså forskjellene mellom forskernes konklusjoner og våre observasjoner.

Så må dette tas videre i den ordinære prosessen videre, som er drøftinger og forhandlinger om kvotene med de andre kyststatene. Dette er forhandlinger som holdes hver høst.