Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2018

Utvid disp-en

Leppefisket

Norges Fiskarlag anmoder departementet om å utvide dispensasjonsadgangen i leppefisket til å omfatte fiskere som har kjøpt eller inngått avtale om kjøp av fartøy, eller avtalt vesentlig ombygging av fartøy i 2016 og før mai 2017.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet saken 9. mai.

I vedtaket vises det blant annet til tidligere praksis ved lukking i andre fiskeri. Praksis har vært at departementet har åpnet for at fiskere som har investert i fartøy før det var kjent at lukking ble vurdert kan gis dispensasjon fra vilkårene.

Landsstyret viser også til at en rekke yngre fiskere har satset på leppefiske og faller utenfor vilkårene som er satt på grunn av at de nylig har startet opp.

-Dette er uheldig av hensyn til rekruttering til fiskeryrket, påpeker Landsstyret.

Les hele vedtaket fra Landsstyret her:

SAK 43/18 DELTAKERVILKÅRENE I FISKET ETTER LEPPEFISK I 2018 – UTVIDET DISPENSASJONSBESTEMMELSE

VEDTAK:

«Norges Fiskarlag viser til forskrift om regulering av fisket etter leppefisk av 22. mars 2018 med senere endring § 43 a om vilkår for deltakelse i leppefisket. Fiskarlaget har mottatt en rekke henvendelser fra fiskere som har basert seg på å fiske leppefisk ved at de har foretatt store investeringer i fartøy ved kjøp, eller ved ombygging. Som følge av at dette har skjedd i 2016 eller 2017 fyller de ikke kvalifikasjonsvilkårene i forskriften, heller ikke faller de innenfor dispensasjonsbestemmelsen.

Norges Fiskarlag viser til tidligere praksis ved lukking i andre fiskeri der departementet har åpnet for at fiskere som har investert i fartøy før det var kjent at lukking ble vurdert kan gis dispensasjon fra vilkårene. Ved investeringer i fartøy er det viktig at fiskerne har forutberegnelighet når de har innrettet seg på å fiske leppefisk. Mange av fartøyene kan ikke brukes i annet fiske enn leppefiske. Vi finner en rekke yngre fiskere som har satset på leppefiske som faller utenfor. Dette er uheldig av hensyn til rekruttering til fiskeryrket.

I Fiskeridirektoratets høringsnotat 12. oktober 2017 var ikke spørsmål knyttet til dispensasjonsbestemmelse drøftet eller vurdert, og det ble heller ikke nevnt fra Fiskarlagets side i organisasjonens uttalelser av henholdsvis 21.11.2017 og 19.1.2018.  Ut fra en totalvurdering finner imidlertid Norges Fiskarlag behov for å utvide dispensasjonsadgangen knyttet til deltakervilkårene, selv om dette vil innebære et økt antall deltakere med påfølgende konsekvenser for kvotenivået pr. båt.

Norges Fiskarlag anmoder derfor om at departementet utvider dispensasjonsadgangen til å omfatte fiskere som har kjøpt eller inngått avtale om kjøp av fartøy, eller avtalt vesentlig ombygging av fartøy i 2016 og før mai 2017. Vi antar at skjæringstidspunktet kan settes til en dato i mai 2017 da det ble offentlig kjent at lukking av fisket ble vurdert, jfr. Fiskeridirektoratets høringsnotat av 5. mai 2017.»