Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2014

Unison motstand

Småbåtene må slippe elektronisk meldingsordning

– Et samlet Landsstyre har avvist Fiskeridirektoratets høringsforslag om å innføre elektronisk rapportering for den minste kystflåten. Dette synet er forankret i en unison motstand til forslaget fra medlemslagene i Fiskarlaget, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Selv om direktoratet legger opp til et noe enklere rapporteringsregime enn fartøyene over 15 meter, så innebærer dette likevel et betydelig merarbeid for fiskerne når de er på havet.

– Dette blir spesielt utfordrende når vi vet at hovedmengdene at disse båtene er bemannet med en og to mann, som i all hovedsak er beskjeftiget med arbeidsoperasjoner knyttet til redskap og fangst under hele sjøværet, sier Ingebrigtsen.

Som begrunnelse for å innføre elektronisk rapportering for den minste flåten anfører Fiskeridirektoratet kontroll- og reguleringshensyn, forskning og statistikk, erstatning av papirrapportering og forenkling og forbedring.  Fiskarlagslederen sier at han ikke kan se noen gevinster ved å innføre et slikt rapporteringsopplegg. Han viser til at flåten vi her snakker om i svært liten grad blir kontrollert på sjøen, og at de i all hovedsak lander sine fangster hver dag.

– Dette betyr at myndighetene får tilgang på korrekt mengde og fiskeslag når fangsten er veiet og levert på fiskemottaket. Kontrollinnsatsen må derfor i ennå større grad konsentreres når fangstene leveres, sier Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen påpeker at erfaringene med elektronisk rapportering for flåten på 15 meter og større langt fra er udelt positiv, særlig når det gjelder å binde seg til et kvantumsanslag på fangsten, og de konsekvenser feilestimeringer viser seg å påføre skippere og rederier. Innføring av et elektronisk rapporteringssystem for den minste kystflåten vil etter Ingebrigtsen sitt syn føre til en storstilt produksjon av «lovbrytere» som enten ilegges overtredelsesgebyr, eller anmeldes og ilegges ennå strengere straff som følge av for stort avvik i fangstestimat, eller at en avgangsmelding eller liknende  er blitt avglemt i en hektisk hverdag.

Ingebrigtsen håper at fiskerimyndighetene forstår den frykten som fiskerne stilles overfor, og de konsekvenser det fører til dersom det innføres et rapporteringsregime som foreslått. Fiskarlagslederen mener at verken myndigheter eller næring er tjent med en slik situasjon i næringen.

Ingebrigtsen avslutter med at Fiskarlaget ønsker å utdype organisasjonens syn i et eget møte med Fiskeridirektoratet.

Les Landsstyrets vedtaksbrev: Forslag om etablering av meldingsordning (elektronisk rapportering) for fartøy under 15 meter.pdf