Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.06.2014

Uforsvarlig oppdrettsvekst

Ikke rett tidspunkt for videre veks

Regjeringen varsler at de ønsker «miljømessig forsvarlig vekst» i oppdrettsnæringen.
– Sett fra Norges Fiskarlags side er det utfordringer som må løses fø en slik vekst kan anses som forsvarlig, sier Kjell Ingebrigtsen, leder av Norges Fiskarlag.

Regjeringen varslet i dag (23. juni) at de ønsker å tilby oppdretterne en vekst på fem prosent, noe som vil tilsvare en produksjonsøkning på om lag 60 000 tonn laks per år. Samtidig ønsker regjeringen å stille strengere krav når det gjelder forekomst- og behandling av lakselus. En tildelingsforskrift, som har som hovedformål å gjennomføe en slik kapasitetsøkning, vil bli sendt på høing om kort tid.

– Norges Fiskarlag er i utgangspunktet positivt innstilt til annen næring. Når det gjelder akvakultur har forutsetningen hele tiden vært at oppdrettsnæringen ikke må bygges opp på bekostning av havmiljø, ville bestander og/eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for norske fiskere. Etter vår oppfatning har ikke dette blitt fulgt opp godt nok, sier Ingebrigtsen.

Oppdrett føer naturlig nok til en god del arealbrukskonflikter langs kysten. I tillegg observerer vi enkelte steder redusert kvalitet på villfisk som står ved anlegg, samt «nedslamming» av reke- og krepsefelt. Dette er problemstillinger som i liten grad blir omfattet av de miljøundersøkelsene oppdrettsnæringen gjennomføer i dag.

Det vi er aller mest bekymret for er økt smittepress på torsk og sei ved anlegg og negative effekter på bestander av reke og andre krepsdyr, som følge av medikamenter som brukes mot lakselus. Både Norges Fiskarlag og Nordland Fylkes Fiskarlag har derfor bedt om en umiddelbar stans i bruken av såkalte flubenzuroner (kitinhemmere), siden disse medikamentene kan være svært skadelige. Hittil har vi ikke blitt høt, og det virker heller ikke som om regjeringen ønsker å legge konkrete føinger på bruken av disse medikamentene i den nye forskriften. I områder der det drives avlusning har fiskerne de siste årene observert økt dødelighet i bestander av både krabbe og reke, men det er fortsatt ikke startet opp forskning som kan gi gode svar på hvilke årsakssammenhenger som kan ligge bak.

– Etter vår oppfatning må departementet i støre grad se ting i sammenheng, dersom de ønsker å øke volumet av oppdrett i Norge. Det vises til at økte forekomster av lakselus kan true villaksen. Det er riktig, men dette må ikke føe til at hensynet til mariner arter og norske fiskerier glemmes totalt, sier Ingebrigtsen.