Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.08.2015

Trekk tilbake rekepålegg

Fiskarlaget til Mattilsynet

Det offentlige og ikke fiskerne må ha ansvaret for å ta sjøvannsprøver. Norges Fiskarlag har nå bedt Mattilsynet trekke tilbake påleggsvarslene knyttet til dette.

Norges Fiskarlag bedt om et snarlig møte med Mattilsynet for å drøfte de varslene som er sendt ut til rekefiskerne fra tilsynet. Mattilsynet har varslet at fiskerne fra 1. september må følge pålegg om vannprøvekontroller. Fiskarlaget ber samtidig om at varslene om vedtak om pålegg blir trukket tilbake i påvente av et møte mellom fiskernes organisasjon og Mattilsynet.

Fiskarlaget har blitt kontaktet av enkeltmedlemmer og medlemslag angående tilsynsrapporten og varsel om vedtak for fartøy som koker reker om bord. Det er spesielt fartøy i den indre Oslofjord som har fått dette varselet.

I rapporten fra Mattilsynet, Region Stor-Oslo, er det spesielt to forhold som det er fattet vedtak om. Det går på krav om dokumentasjon på den hygieniske kvaliteten av sjøvann og at tilsynet mener det er for dårlig kjøling av reker etter koking ved bruk av sjøvann.

Fiskarlaget har påpekt at det ifølge regelverket er fullt ut tillatt å bruke sjøvann til koking av reker om bord i fartøyene. Det er selvsagt en forutsetning av at dette sjøvannet ikke skal innebære noen som helst helsefare. Etter de vi kjenner til har det aldri vært reklamasjoner på reker som er fanget og kokt om bord i fartøyene som skyldes bruk av urent sjøvann. Fiskerne er selvsagt klar over at det ikke skal brukes sjøvann fra havnebasseng i forbindelse med koking av reker om bord.

Vi synes det er merkverdig at Mattilsynet nå har gått til det skritt å kreve at hvert enkelt fartøy nå skal sende inn vannprøver for å få analysert om sjøvannet i Oslofjorden holder en akseptabel hygienisk standard. Vi er kjent med at det med jevne mellomrom blir tatt prøver av sjøvannet i Oslofjorden og regner med at dersom disse prøvene hadde vist seg å ikke holde mål hygienisk, ville Mattilsynet ha reagert. Vi synes for øvrig det er en offentlig oppgave å undersøke om sjøvannskvaliteten i Oslofjorden holder en akseptabel standard.

Det har over lang tid vært arbeidet aktivt med å sikre best mulig kvalitet på reker som kokes om bord i fartøyene. Behandlingen om bord er helt avgjørende for sluttproduktet. Næringen har selv tatt initiativet med å utarbeide en veileder « Fangstbehandling av reker – Hygiene- og kvalitetskontroll». Her går det klart og tydelig fram hvilke prosedyrer som skal følges i forbindelse med behandlingen.

Prosedyrene som er satt opp er basert på mange års erfaringer med fremstilling av saltkokte reker om bord i fartøyene. Dersom retningslinjene blir fulgt, vil sluttproduktet bli tilfredsstillende både hygienisk og kvalitetsmessig.

Hele veilederen kan lastes ned her. Alle rekefartøy skal ha veilederen tilgjengelig om bord.