Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.01.2022

Torskereguleringene 2022

Infoskriv fra Fiskarlaget

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2022. Les vår oppsummering og moment vi arbeider videre med.

Norges Fiskarlag har fått godt gjennomslag for våre synspunkter i reguleringen av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62° N i 2022, sier Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag. Vi mener kvoteoverføringsadgangen bør settes til 15% på fartøynivå, og at ufordelt tredjelandskvote bør fordeles så fort som mulig. Dette følger vi opp med Nærings- og fiskeridepartementet, og satser på en snarlig avklaring, sier Heggebø.

Norges Fiskarlag har videre vært i dialog med Fiskeridirektoratet for å få avklart en rekke spørsmål knyttet til årets torskeregulering. 

Norsk totalkvote – fordeling – gruppekvoter 

Totalkvoten er redusert med 20% fra 2021 til 2022, og norsk totalkvote er fastsatt til 321 605 tonn. Norsk totalkvote i 2021 ble lagt til 33 039 tonn i ubenyttet tredjelandskvote, slik at kvoten utgjorde 430 674 tonn. I reguleringen som nå er fastsatt er norsk totalkvote fastsatt til 321 605 tonn, en reduksjon på 25% og ikke 20%. Dette som følge av at ufordelt tredjelandskvote enda ikke er lagt til. 

Alle fartøygrupper har fått delt ut hele 2022-kvoten på gruppenivå. På fartøynivå er ca. 85 % av kvotene utdelt i lukkede fiskerier (torsketrål, seitrål, konvensjonelle havfiskefartøy og lukket gruppe). Fiskeridirektoratet har gitt beskjed om at de endelige kvotene vil være klare i løpet av månedsskiftet januar/februar, og fiskere kan derfor forvente en økning av kvotene på fartøynivå. Størrelsen på kvoteøkningen er avhengig av hvilke kvanta som skal overføres på fartøynivå fra 2021-kvotene, og regnskapet for overføringer på fartøynivå er det fiskesalgslagene som administrerer og fremgår ikke av kvotene på fartøynivå i J-meldingen. 

Størrelsen på kvoteøkningen på fartøynivå er også avhengig av hvordan den økte kvoteoverføringsadgangen skal gjøres opp. Som kjent økte departementet 23.12.2021 også overføringsadgangen på fartøynivå for lukket gruppe kyst fra 10% til 13%, slik som for havfiskegruppene. Det er imidlertid grunnlag for å gi en overføringsadgang på 15%, slik Fiskerlaget har krevd. Etter det vi forstår er dette spørsmålet fortsatt til vurdering i Nærings- og fiskeridepartementet, og det haster med en avgjørelse på dette spørsmålet, noe Fiskarlaget har kommunisert til departementet. Tidligere signaler fra NFD har vært at flere fartøygrupper skal få overført hele restkvantumet på gruppenivå, se for øvrig NFDs pressemelding (ekstern lenke)

Torskekvoten nord for 62°N er fordelt etter de samme prinsipper som i 2021, herunder behandlingen av åpen gruppe. Dette betyr at Stortingets vedtak om fast fordeling er lagt til grunn og at trålstigen ikke er anvendt. 

Lukket gruppe

 I 2022 er det lagt opp til at alle fartøy i lukket gruppe reguleres med fartøykvoter uten overregulering. Tidligere år har gitt fartøy med hjemmelslengde under 11 meter blitt tildelt en garantert overregulert fartøykvote, grunnet fartøyenes varierende kvoteutnyttelse i denne gruppen.

Årsaken til at direktoratet har valgt å gå bort fra overregulert garantert kvote kommer av årets reguleringsmodell. Med adgang til å overføre kvoter over årsskiftet på fartøynivå (kvotefleksibilitet), og inngåelse av internasjonale avtaler for overføringer på totalkvotenivå, kan potensielt overført kvantum på fartøynivå overstige den tillatte overføringsadgangen på totalkvotenivå. Fiskeridirektoratet har derfor vurdert det slik at det ikke er tilrådelig å tildele garanterte kvoter fra årets begynnelse.  

Fiskeridirektoratet er av den oppfatning av at neste års regulering bør bestå av fartøykvoter uten overregulering, og at eventuelle restkvoter kan overføres til 2023 på fartøy og/eller gruppenivå innenfor 10 % overføringsadgang. Dersom fisket skulle utvikle seg slik at man er bekymret for hvorvidt 90 % av tildelte gruppekvoter tas utover i sesongen, bør fisketakten stimuleres ved at fartøyene tildeles maksimalkvotetillegg i samråd med fiskerinæringen.

Norges Fiskarlag har i utgangspunktet anbefalt overregulerte fartøykvoter for den minste fartøygruppen ut fra forutsigbarhet og tillit til trygghet for tildelte kvoter, sammenholdt med usikkerheten som er knyttet til maksimalkvotetillegg. Fiskarlaget erkjenner imidlertid at en situasjon med overføring på fartøynivå mellom kvoteår, som nå også omfatter den minste fartøygruppen, er en ny situasjon som er utfordrende å kombinere med overregulerte fartøykvoter.

Fiskarlaget vil derfor se an erfaringene med denne modellen i 2022 for å vurdere om det for etterfølgende år er behov for å gå tilbake til tidligere regulering med overregulerte garanterte kvoter. 

Åpen gruppe

Etter det Fiskarlaget har fått opplyst har fartøy i åpen gruppe fått tildelt hele kvotegrunnlaget (2022-kvoten) på fartøynivå. Når beregningene av kvoteoverføringene er ferdigstilt mot sluttet av måneden, vil åpen gruppe tildeles en justert gruppekvote som er en god del høyere enn kvoten som er fastsatt i forskriften som følge av stort ubenyttet restkvantum i denne fartøygruppen i 2021. Det er usikkert hvorvidt denne korreksjonen får betydning for nivåene for de fastsatte maksimalkvotene i åpen gruppe.

Det gis følgende tilleggskvoter for fartøy i åpen gruppe:

  • alderstillegg ungdom: 4 tonn (30 år menn og 40 år kvinner)
  • kystfiskekvoten (angitt kommuner i Troms og Finnmark): 8 tonn 

Ferskfiskordningen

Det er avsatt et kvantum på 13 800 tonn (12 300 tonn fra lukket gruppe og 1 500 tonn fra åpen gruppe) med oppstart 27. juni med en innblanding av torsk på inntil 30% pr. uke.

Fiskarlagets anbefaling om oppstart 19. april med en innblanding på 15% og med økning senere på året etter tidligere mønster, er således ikke imøtekommet av myndighetene. 

Levendefangstbonus

Departementet har bestemt at de vil videreføre vilkårene for levendelagring av torsk slik som i 2021, noe som innebærer at det også for 2022 er avsatt 2 500 tonn til dette formålet med bonus på 30% og oppstart 28. februar. 
Dette er ikke i samsvar med den planlagte nedtrappingsplanen for ordningen som innebar et kvantum på 1 500 tonn og en bonus på 20% fra 2. mai. Fiskarlaget har anbefalt at denne planen skulle følges. 

Ufordelt tredjelandskvantum 

Fiskeridirektoratet anbefalte, som tidligere år, å inkludere et visst kvantum (5 000 tonn) av ufordelt tredjelandskvantum til de enkelte gruppekvotene fra starten på 2022. Departementet har imidlertid valgt å ikke inkludere noe av den ufordelte tredjelandskvoten fra årets start.

Fiskarlaget vil jobbe for at dette kvantumet blir fordelt etter tradisjonelt mønster og inkludert i de norske kvotene så snart som mulig, og senest i forbindelse med kvotejusteringene som er knyttet til kvoteoverføringene fra 2021 i slutten av januar d.å.  Ifølge Fiskeridirektoratets beregninger skal dette kvantumet være i størrelsesorden rundt 25 000 tonn. 

Veien videre

Norges Fiskarlag har som nevnt tidligere bedt myndighetene om 15% overføringsadgang for både havfiskeflåten og kystflåten (lukket gruppe), og er fortsatt av den formening at 15% er en god løsning for hele flåten. Fiskarlaget vil jobbe videre opp mot myndighetene for en endelig fastsettelse av totalkvoten for 2022 da det er viktig med en snarlig avgjørelse for å kunne avvikle et godt og forutsigbart fiske.