Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.12.2017

Torskereguleringene 2018

Torsk, hyse og sei

Torskereguleringene for 2018 er torsdag lagt ut. Ordningen med at alle fartøy i kystflåtens fiske etter torsk i lukket gruppe får garanterte fartøykvoter fra årets start videreføres for 2018.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som nå har fastsatt regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018.

– Kystflåten får faste fartøykvoter i torskefisket i 2018 også. Det er varierende tilgjengelighet av torsk i ulike områder, faste fartøykvoter gjør det mulig å utnytte dette bedre og gir forutsigbarhet for fiskerne, sier fiskeriminister Per Sandberg.

I 2018 videreføres reguleringen som gir alle fartøy i kystflåtens fiske etter torsk i lukket gruppe garanterte fartøykvoter fra årets start. For åpen gruppe blir det en kvotenedgang, men den blir mindre enn det lå an til. Som følge av et nytt vilkår om at fartøyeier selv må stå om bord under fisket, det vil si et generelt forbud mot bruk av «leieskipper» i åpen gruppe, legges til det grunn en noe romsligere kvotesituasjon for de fartøyene som får delta i åpen gruppe.

– Fiskeridirektoratet vil følge nøye med på utviklingen i fisket ut over året, og eventuelt justere reguleringen dersom det blir behov for det, sier fiskeriminister Sandberg.

Reguleringene videreføres også i kystflåtens fiske etter hyse og sei, hvor fisket reguleres med maksimalkvoter og garanterte kvoter i bunn. I disse fiskeriene er kvotesituasjonen relativt romslig.

Reguleringen for 2018 i all hovedsak en videreføring av reguleringsopplegget for 2017, men Nærings- og fiskeridepartementet vil jobbe videre med to saker:

Når det gjelder regulering av kysfiskekvoten har departementet nylig hatt en sak på høring, som ikke er ferdig behandlet. Reguleringen av tilleggskvoter til de som omfattes av kystfiskekvoten og virkeområdet er derfor inntil videre regulert på samme måte som tidligere.

Når det gjelder problemstillingen knyttet til kombinasjonsdrift og kvoteutnyttelse for seinotfartøy som også har adgang til å delta med andre konvensjonelle redskap, er dette en sak departementet vil komme tilbake til på nyåret. Det er derfor ikke foretatt noen regelendringer for dette nå.

Kvoter blir ikke endelige før fangststatistikken for 2017 er klar

Som følge av kvotefleksibilitet på gruppenivå, kan endelige kvoter for 2018 ikke fastsettes før fangststatistikken for 2017 er komplett i slutten av januar. Kvoteenheter og dermed kvoter på fartøynivå er derfor midlertidige, og Fiskeridirektoratet vil justere kvotene så snart dette er praktisk mulig. For å unngå at fartøy får lavere kvote etter en slik justering, tildeles 90 % av kvotene i alle fartøygrupper med virkning fra 1. januar.

Det ligger også i år an til et overfiske av kystflåtens ferskfiskordning. Denne ordningen er primært av hensyn til landindustrien, og det har vært ønskelig å holde denne i gang så lenge som mulig frem mot jul. Det er derfor besluttet at overfisket på denne ordningen i 2017 skal belastet norsk totalkvote i 2018, før fordeling på gruppene.

Forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N i 2018