Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.09.2022

Torsk, hyse, sei og uer

Landsstyret

Landsstyret i Fiskarlaget har behandlet og gitt innspill i en rekke reguleringssaker. Se vedtak for torsk, hyse, sei i sør og snabeluer i denne omtalen.

Det er behov for justeringer i reguleringsopplegget for en rekke fiskerier og Landsstyret har gjort følgende fire vedtak:

Torsk nord for 62°N:

«Norges Fiskarlag har vurdert fisketakt og gjenstående kvantum i de ulike reguleringsgruppene per uke 33. Fiskarlaget finner det ut fra foranstående status at det foreligger grunnlag for å tilrå justeringer i gruppen under 11 meter hjemmelslengde for å legge til rette for at tildelt kvote kan tas.

Fiskarlaget ber om at Fiskeridirektoratet går bort fra gjeldene modell med redusert overregulering avhengig av fartøyets største lengde ut året. Dette vil være en ad-hoc løsning grunnet det store restkvantumet for nevnte fartøygruppe, og innebære lik overregulering for alle fartøy under 11 meter hjemmelslengde.

Fiskarlaget ber Fiskeridirektoratet vurdere hvor stort maksimalkvotetillegget bør være. Videre viser Fiskarlaget til at det gjenstår et betydelig restkvantum i åpen gruppe, og ber Fiskeridirektoratet om å vurdere innføre fritt fiske for nevnte fartøygruppe.»

Hyse nord for 62°N:

 «Norges Fiskarlag viser til at det per uke 33 gjenstår ca 33 842 tonn hyse av den justerte totalkvoten på 101 636 tonn.

Fiskarlaget mener det er nødvendig med refordeling av hyse for å sikre at en kommer i mål med minst 90% av forskriftskvoten, og tilrår at torske- og seitrålerne får et maksimalkvotetillegg på 40 tonn per faktor.»

Snabeluer (S. mentella) nord for 62°N:

«Norges Fiskarlag viser til at det gjenstår 11 871 tonn snabeluer per uke 33, i følge Fiskeridirektoratets ukestatistikk.

Fiskarlaget tilrår at maksimalkvoten av snabeluer til sei- og torsketrålere økes med 500 tonn til 2.500 tonn for å sikre at totalkvoten av snabeluer fiskes i år.»

Sei i Nordsjøen og Skagerrak:

«Norges Fiskarlag har på nytt behandlet spørsmålet om kvotereguleringene for fartøy med avgrenset nordsjøstrål, og ut fra flåtens driftsmessige situasjon anbefaler Fiskarlaget at maksimalkvotene økes ytterligere som følger:

  • Fartøy med faktor 1,0 økes fra 500 tonn til 1 000 tonn
  • Fartøy med faktor 0,5 økes fra 250 tonn til 500 tonn

Av hensyn til at fartøy er i ferd med å nå kvotetaket bes det om at foreslåtte kvotejustering gis en snarlig oppfølging.

Videre viser Fiskarlaget til at det per uke 33 gjenstår ca. 14 000 tonn (54%) av den norske seikvoten på 25 614 tonn. Det har vært foretatt justeringer i trålflåten i løpet av året, og Fiskarlaget ber Fiskeridirektoratet om å vurdere ytterligere justeringer i trålflåten som bidrar til å sikre utnyttelsen av den norske seikvoten i Nordsjøen.»