Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.06.2018

Tilsvar om leppefiske

Fra Kjell Ingebrigtsen

Spørsmål om å begrense adgangen i ulike fiskerier er alltid forbundet med diskusjoner, alt etter hvilke vilkår som fastsettes. Dette skriver leder Kjell Ingebrigtsen i et tilsvar til et åpent brev i Fiskeribladet knyttet til prosessen om adgangsregulering av leppefisket og spørsmålet om utvidet dispensasjonsadgang.

Vi gjengir her i sin helhet Fiskarlagets tilsvar på det åpne brevet til Norges Fiskarlag om leppefiske. Tilsvaret står også på trykk i Fiskeribladet fredag 15. juni:

 

«TILSVAR PÅ ÅPENT BREV TIL NORGES FISKARLAG OM PROSESSEN KNYTTET TIL ADGANGSREGULERINGEN AV LEPPEFISKET – SPØRSMÅLET OM UTVIDET DISPENSASJONSADGANG

I et åpent brev gjengitt i Fiskeribladet 23. mai 2018 retter medlemmer i Norges Fiskarlag kritikk mot Landsstyrets vedtak 9. mai om deltakervilkårene i leppefisket og gir uttrykk for at vedtaket må trekkes tilbake.  Vedtaket anmoder Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om en utvidet dispensasjonsadgang slik at flere gis adgang til å delta i leppefisket i år.

Spørsmål om å begrense adgangen i ulike fiskerier er alltid forbundet med diskusjoner, alt etter hvilke vilkår som fastsettes. Flere fiskerier i kystflåten har blitt adgangsregulert, så dette er prosesser som Norges Fiskarlag har erfaring med. Den vanskelige oppgaven er å finne en balanse som oppfattes som rimelig og rettferdig, med en fartøymengde og et kvotegrunnlag som gir noenlunde økonomi innenfor de kvoterammer som bestanden(e) tåler.

Økt deltakelse av båter og økt uttak av leppefiskartene har medført diskusjoner om lukking, men det var først i fjor at myndighetene satte saken konkret på kartet. I Fiskeridirektoratets høringsnotat av februar 2017 ble spørsmål om lukking drøftet, men direktoratet konkluderte med å foreslå at leppefisket ikke bør adgangsreguleres.

I en pressemelding fra NFD 30. mai 2017 ble følgende avklart knyttet til leppefiskereguleringene:

«Det er også besluttet at det ikke vil være aktuelt å lukke fisket etter leppefisk nå i 2017. For å unngå økning i deltakelsen i 2017 som utelukkende er motivert av et mål om å oppnå deltakeradgang ved en fremtidig lukking av fisket, er det likevel bestemt nå at ved eventuell senere lukking av dette fiskeriet vil deltakelse i 2017 ikke være kvalifiserende.

– Fiskeridirektoratets reguleringsforslag har vekket mye oppmerksomhet, spesielt forslaget om å lukke dette fiskeriet. Vi fant det derfor hensiktsmessig å avklare spørsmålet om lukking allerede nå, samt å få fastsatt starttidspunkt for fisket, mens resten av reguleringsopplegget vil vi måtte bruke noe mer tid på, sier fiskeriminister Per Sandberg.»

Spørsmålet om lukking kom på nytt opp i forbindelse med behandlingen av den generelle deltakerforskriften for kystflåten for 2018. Fiskeridirektoratet drøftet fire alternativer i sitt høringsnotat i oktober 2017.

Etter organisasjonsmessig behandling anbefalte Landsstyret at fartøy som har fangstinntekt fra fisket etter leppefisk på minst kr. 50.000,- i to av årene 2014, 2015 eller 2016 skulle kvalifisere til å delta i lukket gruppe; kriterier som gjorde at drøyt 350 fartøy oppfylle kravet.

Fiskeridirektoratet anbefalte imidlertid overfor NFD at kriteriene for å kunne delta i lukket gruppe skulle inkludere 2017 i kvalifiseringsgrunnlaget, noe vårt landsstyre ikke anbefalte.

Da NFD fastsatte deltakervilkårene i leppefisket 22. mars 2018 var disse i samsvar med anbefalingen fra Norges Fiskarlag.

I tillegg var det en dispensasjonsbestemmelse om at Fiskeridirektoratet kan dispensere fra hovedvilkåret blant annet hvis eier av fartøyet har inngått bindende avtale om kjøp av fartøyet i løpet av 2015 og dessuten har fisket og levert leppefisk med fartøyet til en verdi av over 50 000 kr i 2016.

Etter at departementet hadde fastsatt deltakervilkårene utviklet det seg et økende press fra medlemmer i organisasjonen som av ulike årsaker ikke oppfylte deltakervilkårene for lukket gruppe. Medlemmene krevde at Fiskarlaget måtte jobbe mot departementet for få endret deltakervilkårene, slik at flere fartøy kom inn i leppefisket. Spørsmålet om behov for en dispensasjonsbestemmelse hadde ikke framkommet i den organisasjonsmessige behandlingen av saken og var dermed heller ikke påpekt i tidligere høringsinnspill fra Fiskarlaget. Det var derfor noe overraskende at dette spørsmålet meldte seg så sterkt nå, etter at Landsstyrets forslag til deltakervilkår hadde vært kjent siden november 2017.

I forbindelse med tidligere lukkinger av fiskerier ble det imidlertid etablert dispensasjonsbestemmelser knyttet til kjøp/kontrahering av fartøy relatert til en dato/tidspunkt når myndighetene offisielt kunngjorde at det kan bli aktuelt å lukke et fiskeri.

Med bakgrunn i medlemskravene utarbeidet administrasjonen i Fiskarlaget et høringsnotat som grunnlag for en organisasjonsmessig behandling. Notatet ble oversendt til medlemslagene 16. april 2018, og det ble bedt om synspunkter på om Fiskarlaget skal be departementet vurdere kvalifikasjonskriteriene på nytt. Medlemslagene hadde ulike syn. Med bakgrunn i innspillene behandlet Landsstyret saken 9. mai d.å. og vedtok å be NFD utvide dispensasjonsadgangen til å omfatte fiskere som har kjøpt eller inngått avtale om kjøp av fartøy, eller avtalt vesentlig ombygging av fartøy i 2016 og før mai 2017. Fiskarlagets anmodning er ennå ikke besvart av Nærings- og fiskeridepartementet, og det konstateres at Fiskeridirektoratet fortsatt jobber med søknader/klager knyttet til gjeldende dispensasjonsbestemmelse. I følge Fiskeridirektoratet kom det inn om lag 400 søknader om dispensasjon, hvorav halvparten er gitt avslag. Av disse skal ca. 60 ha påklaget avslaget.

Norges Fiskarlag har forståelse for at fiskere som har drevet leppefiske over flere år blir frustrert over at stadig nye «hiver» seg på dette fisket, noe som igjen fører til at kvoten på det enkelte fartøy må reduseres med påfølgende svekkelse av økonomien i fisket. Samtidig har Fiskarlaget også et ansvar for å ivareta de som nylig har startet eller planlagt å starte i dette fisket. Utfordringen blir å finne balansen mellom disse hensynene, og det er dette Landsstyret har gjort et forsøk på gjennom anmodningen om å utvide dispensasjonsordningen.

Norges Fiskarlag har hatt en grundig organisasjonsmessig prosess, hvor medlemslagene har vært involvert. 23. mai var det også et møte mellom Fiskarlagets ledelse, Fiskarlaget Vest og leppefiskere som har framført kritikken mot Landsstyret, i Bergen. Der ble det også tatt opp flere andre spørsmål blant annet kjøp og salg av fartøy med deltakeradgang i leppefisket i relasjon til de tre områdene/regionene kvoten er fordelt på, leveringsavtaler, smittespørsmål mv. Dette er viktige spørsmål som Norges Fiskarlag fortsatt vil arbeide med, og som trolig vil bli evaluert etter årets sesong.

Vi håper derfor fortsatt at de fiskerne/medlemmene som har fremmet kritikken mot Landsstyrets vedtak ser nytten av å være organisert i Norges Fiskarlag, og bruke organisasjonen som talerør for å fremme synspunkter knyttet til viktige saker og spørsmål som vedrører hverdagen som fisker. Norges Fiskarlag ønsker fortsatt å gjøre sitt beste for å ivareta interessene til som skal drive fiske etter leppefisk.»

På vegne av Landsstyret i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen (leder)