Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.09.2015

Tilrår refordeling på makrell

Garn- og snøregruppen

Fiskarlaget tilrår at det gis en kvoteøkning som innebærer at overreguleringen økes fra 30% til 70% i garn- og snøregruppen. Det er stort restkvantum av makrellkvoten for gruppen som ligger til grunn for vurderingen og rådet til Fiskeridirektoratet.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet reguleringen av fisket etter makrell for garn- og snøregruppen onsdag 16. september og gjorde følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at garn- og snøregruppen har en restkvote på 13 672 tonn av en disponibel kvote på 20 454 tonn som inkluderer både flekskvote 2016, og overført kvantum fra 2013. Fiskarlaget konstaterer at fisketakten i dorgefisket fortsatt er relativ lav, men at ad hoc åpningen for utvidet redskapsfleksibilitet (not) i gruppen med virkning fra 9.9.2015 har medført et noe høyere uttak. Ut fra forannevnte tall finner Norges Fiskarlag at det er grunnlag for refordeling i garn- og snøregruppen.

Ut fra en totalvurdering tilrår derfor Fiskarlaget at det gis en kvoteøkning som innebærer at overreguleringen økes fra 30% til 70% i garn- og snøregruppen. Med henvisning til Fiskarlagets brev av 4.9.2015 vedrørende spørsmålet om utvidet redskapsfleksibilitet i garn- og snøregruppen tilrår Norges Fiskarlag at kvotetillegget (refordelingen) kun må omfatte fartøy med adgang til å delta i garn- og snøregruppen med hjemmelslengde under 13 meter og faktisk lengde under 15 meter, samt øvrige fartøy som fisker med garn/snøre.

Norges Fiskarlag tilrår videre at fisket i notgruppen under 13 meter gjenåpnes innenfor tidligere fastsatte maksimalkvoter i denne gruppen, og at overskridelser av gruppekvoten dekkes inn fra gruppekvoten til garn- og snøregruppen.

Av hensyn til det pågående makrellfisket anmodes det om at kvoteøkningen foretas snarest mulig.»