Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.10.2017

Tilrår kvotejusteringer

Landsstyret

Norges Fiskarlag har foreslått justeringer i flere fiskerier for å sikre at kvotene kan tas. Vedtakene ble gjort av Landsstyret.

REGULERING AV FISKET ETTER SEI NORD FOR 62N – KONVENSJONELLE REDSKAPER – LUKKET GRUPPE – SPØRSMÅL OM KVOTEJUSTERINGER

Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at det pr. uke 38 samlet gjenstår om lag 16.000 tonn sei i lukket gruppe. Siste kvotejustering skjedde med virkning fra 11. september d.å. for hjemmelsgruppen 11-14,9 meter.

Norges Fiskarlag ber Fiskeridirektoratet fortløpende utover høsten vurdere behovet for ytterligere kvotejusteringer/refordelinger i kystgruppen for å sikre at den norske seikvoten blir oppfisket, men vurdert opp i mot de rammer som kvotefleksibiliteten åpner for i relasjon de reguleringsgrupper som etter all sannsynlighet vil ha gjenståenende kvoter ved årets slutt.»

REGULERING AV FISKET ETTER SEI SØR 62°N – PELAGISK TRÅL/NORDSJØTRÅL OG AVGRENSET NORDSJØTRÅL – SPØRSMÅL OM KVOTEJUSTERINGER.

Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at det fartøy med pelagisk tråltillatelse/nordsjøtråltillatelse har en restkvote på 2.250 tonn pr. uke 38. Fiskarlaget er kjent med at fartøy er i ferd med å nærme seg kvotetaket, og ut fra dette tilrår Norges Fiskarlag at maksimalkvoten økes fra 600 tonn til 1.000 tonn.

Norges Fiskarlag har også vurdert spørsmål om endringer i reguleringsopplegget for fartøy med avgrenset nordsjøstråltillatelse. Fiskarlaget mener at gruppens restkvote på 155 tonn pr. uke 38 ikke gir grunnlag for ytterligere kvotejusteringer. Dersom det skulle bli behov for refordelinger på tvers av reguleringsgruppene for å sikre at den norske seikvoten blir oppfisket tilrår Norges Fiskarlag at en fastholder/viderefører prinsippet om lik bifangstordning og differensierte maksimalkvotetak avhengig av om fartøyet har kvotefaktor 1,0 eller 0,5.»

REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I 2017 – SPØRSMÅL OM REFORDELING OG GARN- OG SNØREGRUPPEN OG NOTGRUPPEN UNDER 13 METER.

Landsstyret i Norges Fiskarlag gjorde følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag har behandlet refordelingsspørsmålet i garn- og snøregruppen på nytt og konkludert med å tilrå at det foreløpig ikke må foretas ytterligere refordeling i gruppen, men at spørsmålet tas opp til ny vurdering etter 20. oktober 2017. Dette har bl.a. sammenheng med at fartøy i garn- og snøregruppen under 15 meter i 2016 fisket 2.688 tonn makrell i perioden 1. oktober til 31. desember. I tillegg fisket fartøy på 15 meter og større (alle redskaper) i denne gruppen 2.805 tonn i samme tidsperiode. I tillegg vises det til at Fiskarlaget har fått gjennomslag hos Sjøfartsdirektoratet om at de aksepterer at dekkede fiskefartøy med største lengde mellom 8 og 10,67 meter kan operere ut til 100 nautiske mil fra grunnlinjen sør for 63°N fram til 20. oktober 2017.

Fiskarlaget vil derfor foreta en fornyet vurdering av saken etter 20. oktober 2017. Denne vurderingen omfatter også refordelingsspørsmålet knyttet til notgruppen under 13 meter.»