Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.09.2014

Tilrår ikke makrellrefordeling

For garn- og snøregruppen

I brev til Fiskeridirektoratet om regulering av fisket etter makrell i 2014 finner Norges Fiskarlag ikke grunnlag for å tilrå refordeling i garn- og snøregruppen. 

Dette med basis i gjenstående restkvantum i gruppen, fisketakten i gruppen og en organisasjonsmessig sondering av saken. Fiskarlaget tar sikte på å foreta en ny vurdering av refordelingsspørsmålet i neste uke.

Brevet til Fiskeridirektoratet gjengis her:

REGULERING AV FISKET ETTER MAKRELL I 2014 – SPØRSMÅL OM REFORDELING I GARN- OG SNØREGRUPPEN.

I henhold til § 20 i reguleringsforskriften for makrell kan Fiskeridirektoratet tidligst endre kvotene for fartøy i garn og snøre gruppen fra og med 15. september 2014, med mindre særlige forhold tilsier en tidligere dato.

I følge nettsiden til Sildelaget utgjør netto restkvote for 2014 tilhørende garn- og snøregruppen 7.673 tonn pr. 16. september 2014 kl. 0800.

Norges Fiskarlag har med basis i gjenstående restkvantum i gruppen, fisketakten i gruppen og en organisasjonsmessig sondering av saken ikke funnet grunnlag for å tilrå refordeling i garn- og snøregruppen. Fiskarlaget tar sikte på å foreta en ny vurdering av refordelingsspørsmålet i neste uke.

Med hilsen
NORGES FISKARLAG

Jan Birger Jørgensen

Elling Lorentsen

Kopi til: Medlemslagene
Landsstyrets medlemmer
Norges Sildesalgslag
Nærings- og Fiskeridepartementet