Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.09.2015

Tilrår fritt seifiske i sør

Brev til direktoratet

Norges Fiskarlag har tirsdag tilrådd Fiskeridirektoratet å åpne for et fritt fiske etter sei i Nordsjøen for pelagiske trålere og nordsjøtrålere. Bakgrunnen er stor gjenstående kvote på sei sør for Stad.

I vedtaket og brevet som har gått fra Fiskerlaget tirsdag heter det:

REGULERING AV FISKET ETTER SEI SØR FOR 62°N – TRÅLGRUPPEN

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte spørsmål under sak «Utviklingen i fisket» i møte 22. september d.å. og fattet slikt vedtak:

«B) Sei sør for 62°N – trålgruppen
I følge Fiskeridirektoratets fangststatistikk gjenstår det vel 5.000 tonn sei i Nordsjøen pr uke 37. I fjor ble det fisket 6.200 tonn sei fra uke 37 og ut året, og dette begrenser handlefriheten i reguleringene av fisket. Siste uke (37) ble det innmeldt hele 1.843 tonn sei i Nordsjøen, men fangsten denne uken er ikke representativ for fangstutviklingen i Nordsjøen.

Norges Fiskarlag viser til at pelagiske trålere har et betydelig kvantum igjen av sin gruppekvote, selv om det korrigeres for overfisket til avgrenset nordsjøtrål og torsketrål. Fiskarlaget er kjent med at en pelagisk tråler er i ferd med å nærme seg maksimalkvoten på 800 tonn. Ut fra denne situasjonen finner Fiskarlaget å tilrå at seifisket slippes fritt for pelagiske trålere/nordsjøtrålere. Reguleringseffekten av en slik endring vil være svært liten.

Norges Fiskarlag vil eventuelt komme tilbake til spørsmålet om ytterligere endringer dersom fangstutviklingen tilsier det.»