Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.02.2014

Tilrår 15 000 tobistonn

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på inntil 15 000 tonn tobis for 2014.-Rådet gis i henhold til den nye områdeinndelingen i den norske forvaltningsplanen som er gjeldende fra 2014.

I en melding fra-Havforskningsinstituttet heter det at HI har utarbeidet et forslag til forløpig kvote av tobis i norsk økonomisk sone i 2014, og tilrår en foreløpig kvote på inntil 15 000 tonn.

Underområdene 3b og 3c åpnes for et regulært tobisfiske i perioden 23. april-23. juni. Rådet gis i henhold til den nye områdeinndelingen i den norske forvaltningsplanen som er gjeldende fra 2014. Havforskningsinstituttet mener også at underområde 4a kan bli åpnet, men da med ytterligere begrensinger, skriver Havforskningen.

Det kan for eksemepel skje ved å begrense adgangen og la inntil fem fartøyer få tilgang til å ta fartøykvoten i område 4a. Havforskningsinstituttet ønsker da at disse fartøyene leverer fryseprøver av tobis fra alle hal i 4a for å få tilstrekkelig informasjon om alderssammensetningen i området.

Mulig sterk 2013-årsklasse

Bestanden av tobis er sterkt redusert de tre siste årene. Det skyldes svak rekruttering av 2010- og 2011-årsklassene, og en middels sterk 2012-årsklasse. Det medføer at gytebestanden er liten og tilsier en begrenset kvote. Fø det akustiske toktet i april-mai 2014 har vi ikke noe mål på styrken av 2013-årsklassen, men et dansk skrapetokt som ble gjennomføt i november-desember 2013 antyder at denne årsklassen er meget sterk. Den lave gytebestanden tilsier et forsiktig uttak, men dersom 2013-årsklassen viser seg å være sterk eller middels sterk vil flåten enkelt kunne fiske 15 000 tonn. Havforskningsinstituttet påpeker at områdebegrensingene sikrer at store deler av gytebestanden ikke vil kunne bli fisket dersom 2013-årsklassen likevel skulle vise seg å være svak.

Må utvises forsiktighet

Tobisbestanden er fordelt i mange områder, men det ble ikke observert områder med høy konsentrasjon av tobis under toktet i 2013 med unntak av et lite område på Engelsk Klondyke, og på et lite felt i underområde 3c. Dette utbredelsesmønsteret medføer at det bø utvises forsiktighet med å åpne opp for mange områder fø tobisområdene er undersøkt under årets tokt. Av denne grunn tilrår vi at kun underområde 3b og 3c åpnes opp for et regulært fiskeri inntil ny informasjon om tobisfordelingen er tilgjengelig.
Toktresultat fra 2012 og 2013 tilsier at det er en del tobis på Engelsk Klondyke, men mengdemålingene er usikre.

For å utvise nødvendig forsiktighet foreslår Havforskningsinstituttet at maksimum fem båter får tilgang til å fiske i underområde 4a under forutsetningen at fangstene inkluderes i totalkvoten, og at disse båtene tar fryseprøver fra fangsten fra alle hal i område 4.

Basert på akustisk tokt i april-mai 2014 vil et oppdatert råd foreligge 15. mai 2014, heter det i informasjonen fra HI.

Illustrasjon til denne saken: HI